BENUTTEN ÉN BESCHERMEN

sep 13 2018

Al jarenlang pleit HOI Werkt voor een samenhangend duurzaamheidsbeleid. Niet voor niets is dit een van de speerpunten van het raadsbrede programma. Maar de motie van de VVD om positief te staan ten opzichte van het initiatief voor een grootschalig zonnepark in Haghorst konden wij (nog) niet steunen. Daarvoor hebben we 3 redenen:

  1. Toestemming van de provincie voor een zonnepark komt er alleen als de gemeente een visie heeft op grootschalige energieopwekking. Heeft de gemeente die visie niet, dan lopen initiatiefnemers het risico dat zij geen omgevingsvergunning krijgen. Steunen van de motie zou dan ook negatief kunnen uitpakken voor de initiatiefnemer. In het raadsbrede programma hebben we opgenomen dat de visie in december klaar moet zijn. Daarna bekijken we welke aanvragen binnen de visie passen.
  2. Steunen van de motie is niet eerlijk ten opzichte van andere initiatieven. De motie ging om een privé-initiatief. Maar er liggen meer aanvragen voor zonneparken. Als we dit initiatief omarmen, wat betekent dat dan voor andere aanvragers? Krijgt dit initiatief een voorkeursbehandeling? Of moeten we iedereen toestemming geven? Leggen we het hele buitengebied dan vol zonnepanelen?
  3. We willen de daken benutten voor zonnepanelen en kwetsbare natuur beschermen. De bouw van grote zonneparken wordt volgens ecologen de nekslag voor kwetsbare natuur en bodemleven. Als bedrijven velden en akkers vullen met zonnecellen put dat de grond uit. Zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer, met kaalslag als gevolg. Dit is funest voor insecten en weidevogels, die toch al zwaar onder druk staan (bron Trouw). Daarom willen we vooral eerste de daken benutten. En we willen zorgvuldig bekijken welke gebieden geschikt zijn voor zonneparken en hoe grootschalig ze mogen zijn. ‘Benutten én beschermen’, ook dat was de boodschap van Jan Rotmans op de klimaattop.

Op het gebied van duurzaamheid kun je nog heel veel dingen ‘doen’, omdat er geen belangen van anderen bij betrokken zijn. Als dat wel het geval is of als er meerdere initiatieven zijn, moet je eerst ‘denken’ en dan ‘doen’. HOI Werkt wil er de vaart inhouden maar we zouden denken en doen toch liever iets dichter bij elkaar willen houden.