CONCEPT VERSLAG OPENBARE BIJEENKOMST RAADSBREDE SAMENWERKING OP 26 MAART JL.

apr 1 2018

Datum: 26 maart 2018

Plaats: Ensemblezaal Elckerlyc

Tijd: 20.00 – 21.20 uur

Deelnemers: Ruud Severijns (onafhankelijk gespreksleider/voorzitter), Gon Boers en Jozef van der Maas (HOI Werkt), Clemens Veraa en Jan van de Wouw (CDA), Ronald Blok en Wil Vennix (CDA), Cees van Hoof en Leane van Weereld (Gemeenschapslijst).

1. verwelkoming + toelichting bijeenkomst door de voorzitter

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en geeft een toelichting op de bijeenkomst. Bewust is gekozen voor een openbare bijeenkomst waar iedereen welkom is. Wel gaat het primair om het gesprek aan tafel tussen de deelnemers. Later is er de mogelijkheid voor het publiek voor hun inbreng. De bijeenkomst wordt integraal opgenomen en is via de website van de gemeente terug te luisteren.

2. kennismaking met de deelnemers aan het overleg

De deelnemers stellen zich kort voor.

3. reflectie per fractie

Bij dit agendapunt komt de duiding van het resultaat van de verkiezingen en de verwachting van het resultaat van deze bijeenkomst aan de orde.

HOI Werkt

HOI Werkt is erg blij met het verkiezingsresultaat. De continue boodschap voor meer en betere samenwerking is naar hun mening door de kiezer gewaardeerd. De fractie ziet de uitslag als een bevestiging van de gekozen koers en wil deze met enthousiasme voortzetten. HOI Werkt hoopt dat tijdens deze bijeenkomst de intentie uitgesproken wordt om te gaan samenwerken.

Gemeenschapslijst

Gemeenschapslijst bedankt haar stemmers. Helaas heeft de partij de grootste verliezen geleden. Over de verkiezingsuitslag gaat de fractie nog met haar achterban in gesprek. Gemeenschapslijst wil graag transparantie in het proces en verduidelijking van de vraag wat precies wordt bedoeld met/verstaan onder raadsbrede samenwerking.

VVD

De VVD is erg blij met de extra zetel winst. Het geeft een goed gevoel dat het beleid wat de afgelopen jaren is ingezet door de kiezer wordt gewaardeerd. De VVD hoopt dat er vanavond antwoorden komen op vragen die er nog bij hen leven en dat zaterdag mogelijk een tweede stap gemaakt kan worden.

CDA

Het CDA is blij met de winst van twee naar drie zetels en ziet daarin een bevestiging van de ingezette koers. Naast de twee vragen die al op de agenda staan, wil het CDA graag de vraag toevoegen wat HOI Werkt precies bedoelt met raadsbrede samenwerking, omdat er allerlei varianten mogelijk zijn.

4. raadsbrede samenwerking

Toelichting HOI Werkt

HOI Werkt heeft begrip voor de vragen die er leven en heeft die zelf ook nog. Het is niet de bedoeling om een bepaalde variant op te leggen, maar juist om te onderzoeken welke het beste past.

Hierbij is het van belang om eerst te kijken waar de overeenkomsten zitten, in plaats van te zoeken naar de verschillen. Het is ook niet de bedoeling om te komen tot een akkoord dat volledig dichtgetimmerd is. Er zijn inmiddels enkele analyses van de partijprogramma’s en daarin zijn veel overeenkomsten terug te vinden. Ook is er een voorzet gegeven van verschillende vormen van opdrachtgeverschap. Van belang is om eerst te kijken wat je wil bereiken en daarna pas hoe. Per onderwerp kan er ook sprake van een andere aanpak zijn. Iedere partij zal uiteraard zijn invloed willen hebben op het programma. Van belang is om aan te geven wat je als partij echt heel graag wilt realiseren, oftewel welke richting wil je in.

Uit de discussie die volgt komen de volgende vragen/aandachtspunten naar voren:

aandacht aan de voorkant voor noodzakelijke veranderslag ambtenarenkorps. Politiek, ambtenarij en burgers moeten slag maken.

geen oppositierol meer, wat betekent dit voor controlerende taak raad. Hier kan een belangrijke rol liggen voor de rekenkamer.

goede, krachtige bestuurders nodig;

kritische raad die zich op basis van argumenten laat leiden;

uitdragen eigen standpunten moet mogelijk blijven;

behoefte aan richting, kaders, contourenplan;

snelheid vs zorgvuldigheid;

aandacht voor evaluatie van gekozen aanpak;

transparantie en openheid voor de burger, voorkomen dat het te ondoorzichtig wordt;

vooruitkijken, vertrouwen in elkaar.

Samenvattend concludeert de voorzitter dat er een positieve grondhouding bij alle fracties is om de raadsbrede samenwerking te onderzoeken. Wel leven er nog veel vragen.

Hij stelt voor om in aanloop naar zaterdag meer handen en voeten te geven aan het model door HOI Werkt (beantwoording procesvragen). De fracties krijgen de vraag voorgelegd om na te denken over de inhoud en welke onderwerpen zij zeker in het model terug willen zien.

5. invulling wethoudersfunctie

HOI Werkt legt de vraag voor of er de bereidheid is om bij de invulling van de wethoudersposten eerst te kijken wat we nodig hebben en daarvoor een profiel op te stellen en pas daarna welke persoon daarbij past en zo meer duaal te gaan werken. Hierbij wordt een aantal kwaliteiten benoemd die gezocht wordt in een wethouder, waarna een sollicitatieprocedure volgt. Transparantie is hierbij van belang. De partijkleur is voor HOI Werkt ondergeschikt.

De VVD heeft geen bezwaar tegen het opstellen van een profiel en het toetsen van kandidaten daaraan. Dit betekent dat kwaliteit voorop moet staan en niet de politieke kleur. De VVD is geen voorstander van het volledig loslaten van politieke kleur. Dan krijg je een soort superambtenaar zonder politieke antenne. De VVD wil de vraag met ja beantwoorden, maar de partijpolitieke dimensie er wel inhouden om zodoende een college te krijgen dat breed gedragen wordt en iedereen representeert.

Het CDA vindt deskundigheid en bestuurlijke ervaring van belang. Ook zijn ze voorstander van een wethouder die weet wat er leeft in de samenleving en toegankelijk en bekend is met cultuur en omgangsvormen van de gemeente. Het CDA is er daarnaast voorstander van om wethouders uit de eigen gemeente te betrekken en vindt het goed om te horen dat de wethouder ook partijgebonden kan zijn. De fractie vraagt er aandacht voor om aan de voorkant te weten hoe en wie het besluit over de wethoudersbenoemingen gaat nemen, voordat het proces met elkaar gestart wordt.

Gemeenschapslijst wil graag meewerken met het opstellen van het profiel. Ook bij hen leeft nog een aantal vragen, zoals bijvoorbeeld het aantal wethouders bij een brede samenwerking.

6. verdere werkafspraken

Na deze bijeenkomst sluiten de fracties met elkaar kort hoe het traject naar a.s. zaterdag gaat lopen en welke elementen er dan op tafel moeten liggen. Vrijdag worden de bespreekstukken met elkaar uitgewisseld.

Door de gemeente worden nog documenten (analyse verkiezingsprogramma’s, politiek opdrachtgeverschap) aan de fracties toegezonden.

7. reacties aanwezig toehoorders

Nop van Hoof heeft de vraag hoe omgegaan wordt met de invulling van de commissies. Naar zijn mening is deskundigheid daarbij het belangrijkst en hoort partijgebondenheid/politieke kleur daarbij ondergeschikt te zijn. Deze vraag wordt meegenomen.

8. sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Ieder krijgt een consumptie aangeboden van de gemeente.

Volgende bijeenkomst: zaterdag 31 maart 2018, 10.00 uur in Hercules.