De plussen en minnen van de begroting 2021 – 2024

apr 20 2021

Komen tot een sluitende meerjarenbegroting voor de komende jaren was een moeizaam proces.

De financiƫle situatie van gemeenten is niet rooskleurig en daar is Hilvarenbeek geen uitzondering op. Te weinig geld van het rijk voor alle taken die gemeentes krijgen opgelegd maken pijnlijke keuzes noodzakelijk.

De raadpleging van de inwoners gaf HOI Werkt het vertrouwen dat er bij de inwoners van Hilvarenbeek draagvlak is om voorzieningen overeind te houden met een kleine verhoging van de ozb. Ook het college trok die conclusie.

Toen daar binnen de gemeenteraad uiteindelijk toch geen meerderheid voor bleek te bestaan heeft ook HOI Werkt met plussen en minnen de begroting sluitend gekregen.

Vervolgens heeft de gemeenteraad besluiten genomen die niet altijd volgens wens van HOI Werkt waren. 

Zo vinden we de bezuinigen op de zorg te zwaar. Vooral als het gaat om de zorg voor de inwoners met zware problemen.

Verder willen we hulp bij het huishouden en woningaanpassingen geven aan inwoners die het zelf niet kunnen betalen. Dat voorstel werd niet gesteund.

Ook was er geen meerderheid om geld beschikbaar te stellen voor het gebied rondom de N269. HOI Werkt wil al jaren dat de geluidswal wordt vernieuwd met nieuwe vormen van stroomopwekking. De provincie wil meewerken en mee investeren als wij als gemeente met uitgewerkte plannen komen. Verder vinden we het jammer dat er opnieuw wordt bezuinigd op de subsidie voor cultuuronderwijs. En ook werd helaas het budget om onze inwoners mee te laten praten en denken over beleid voor het grootste deel geschrapt. 

Gelukkig is er wel raadsbrede steun voor de opdracht aan het college om te zoeken naar vervanging voor de school in de Doelakkers. En ook kreeg onze oproep om misbruik van het zorggeld tegen te gaan steun van alle raadsleden. De andere partijen namen ook ons voorstel over om de extra bezuiniging op Elckerlyc te schrappen.

Verder kreeg het voorstel om een garantie af te geven voor de aanleg van watervelden voor de hockeyclub de steun van de hele raad.