EEN WIN-WINSITUATIE: GROTERE TERRASSEN EN GELIJK EEN AFSLUITING HOGE ZIJ

apr 24 2020

Steeds meer inwoners valt het op: wat is de Vrijthof toch mooi zonder ontsierend blik. Het zicht wordt nauwelijks beperkt door geparkeerde auto’s en de historische panden stralen in de voorjaarszon. Ook is de verkeersdrukte rondom de Vrijthof de laatste weken aanzienlijk afgenomen. Zo kan een crisis ook iets moois opleveren.

Zorgen voor de horeca door de crisis

Minder rooskleurig is de situatie voor de horeca. Horecazaken zijn al ruim een maand gesloten. De meeste van deze bedrijven hebben nauwelijks of geen inkomsten, terwijl de lasten doorlopen. Het kabinet heeft alle sectoren in Nederland gevraagd een plan op te stellen voor de 1,5 metereconomie. Voor veel horecazaken is de 1,5 metermaatregel moeilijk uit te voeren in verband met gebrek aan ruimte. De vraag is of dan voldoende omzet kan worden gemaakt om de lasten te betalen en medewerkers in dienst te houden. Daarom zou de horeca gebaat zijn met extra ruimte. Graag zien wij dat het college met de horeca in gesprek gaat om te bezien welke maatregelen kunnen bijdragen aan het inhalen van de omzetderving.

Oplossing: grotere terrassen en afsluiting Hoge Zij

HOI Werkt ziet mogelijkheden om de waardering die inwoners uitspreken voor een autovrij Vrijthof te combineren met de mogelijkheden van de horeca in de 1,5 metereconomie wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden.

Als de horeca de terrassen op de Hoge Zij in de zomermaanden tijdelijk kan uitbreiden tot aan of op de Vrijthof, hebben de ondernemers de mogelijkheid 1,5 meter afstand in te voeren. Ook kunnen ze met de extra ruimte de omzetderving van de lockdown (gedeeltelijk) compenseren.

Ons idee is gelijktijdig met de uitbreiding van de terrassen als pilot de Hoge Zij af te sluiten. Dat is een stuk veiliger voor spelende kinderen. Tijdens deze pilot kunnen we meteen zien wat deze maatregel betekent voor parkeren en verkeer. Als de parkeerplaatsen op de Hoge Zij wegvallen, gaan mensen eerder op zoek naar alternatieven in de omgeving die nu nauwelijks worden gebruikt (bijvoorbeeld parkeerplaatsen Koestraat). We zien dit ook jaarlijks gebeuren tijdens de evenementen en de kermis en dit levert vrijwel nooit problemen op. Een duidelijke verwijzing kan eraan bijdragen dat mensen meer gebruik maken van andere beschikbare parkeerplaatsen.

Daarnaast kan een beperktere toegankelijkheid van de Hoge Zij een stimulans zijn om te voet of met de fiets naar het centrum te komen. En dat draagt weer bij aan verkeersveiligheid, duurzaamheid, meer beweging en gezondheid. Zo hebben deze maatregelen een versterkend effect.

Vragen aan het college 

  1. Is het college bereid de mogelijkheid te onderzoeken om in de zomer van 2020 de Hoge Zij af te sluiten voor doorgaand verkeer zodat de horeca tijdelijk en eenmalig de gelegenheid krijgt de terrassen op de Hoge Zij uit te breiden zodra de coronamaatregelen dit toelaten?  Zo nee, wat zijn de argumenten om dit te weigeren?
  2. Zo ja, is het college bereid de effecten van deze pilot te betrekken bij de verdere uitwerking van de centrumvisie?
  3. In de centrumvisie die in september in de raad komt wordt namelijk een toekomstbeeld geschetst van een centrumgebied dat de focus legt op voetgangers en fietsers. Ook is een uitgangspunt in de centrumvisie dat de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte een impuls krijgt als voorrang wordt gegeven aan voetgangers en fietsers en de auto slechts ’te gast’ is.
  4. We realiseren ons dat een uitbreiding van terrassen op de Hoge Zij slechts voor een deel van de horecaondernemers een oplossing is.
  5. Is het college bereid in gesprek te gaan met de overige (horeca)ondernemers om te bezien welke maatregelen kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige onderneming in het post-coronatijdperk?