OP WEG NAAR EEN SAMENLEVINGSAKKOORD

apr 10 2022

Op 24 maart heeft HOI Werkt in een openbare bijeenkomst een voorstel gepresenteerd om te komen tot een samenlevingsakkoord. Op 4 april hebben VVD en CDA hierop een schriftelijke reactie gestuurd en HOI Werkt gevraagd om schriftelijk te reageren op deze voorstellen. We constateren dat er op dit moment drie verschillende voorstellen liggen. Op een aantal punten zien we overeenstemming, maar ook constateren we nog verschillen in de procesvoorstellen.

De inhoudelijke reactie van HOI Werkt hebben we in deze notitie weergegeven.

We kunnen ons vinden in het voorstel van het CDA voor een ‘schoonschipgesprek’

Het CDA stelt voor in een besloten bijeenkomst onder begeleiding van een gespreksleider terug te blikken op ‘botsende werkwijzen’ in de afgelopen vier jaar. We willen daar graag aan tegemoetkomen. Belangrijk is dat we uitspreken naar elkaar wat niet goed ging en dat we daarvan leren, zodat we knelpunten en ergernissen in de volgende periode voorkomen. Op 7 april hebben HOI Werkt en het CDA in een prettige sfeer een open en constructief gesprek gehad onder begeleiding van Stavros Zouridis. De VVD heeft laten weten dat dit gesprek te vroeg komt in het proces. HOI Werkt staat ervoor open om op een later moment ook met de VVD een schoonschipgesprek te voeren.

We zetten in op een proces voor een samenlevingsakkoord

In onze gemeente zien we dat veel inwoners zich betrokken voelen bij de samenleving en actief bij willen dragen aan de brede maatschappelijke opgaven die er liggen. De gemeente is steeds minder de regisseur en steeds meer een partner in de samenwerking. Juist de brede maatschappelijke opgaven vragen van de gemeenteraad een coöperatieve gedachte. En dat we onze inwoners nog eerder, nog meer en nog beter bij de besluiten betrekken. Wanneer ook de samenleving betrokken wordt in de prioritering, totstandkoming en uitvoering van beleid, ontstaat een sterkere band tussen het gemeentebestuur en onze inwoners. Daarom hechten wij eraan het akkoord voor te leggen aan de inwoners en maatschappelijke organisaties voordat we het definitief vaststellen. Uit de reacties van VVD en CDA komt naar voren dat ook zij hiervoor openstaan. In de presentatie hebben we daarvoor als mogelijkheid vier themabijeenkomsten genoemd. We kunnen ons ook andere vormen voorstellen en gaan daarover graag in gesprek.

Een solide, financieel beleid vinden we als HOI Werkt belangrijk

Belangrijk vinden we het om het financiële kader goed vast te leggen. Sturen op financiën is een opdracht die zowel de raad als het college zich moet opleggen. Hoe het financiële kader wordt ingevuld, hangt samen met de ambities in het samenlevingsakkoord en de doorrekening van deze ambities. Dit is onderdeel van de onderhandelingen over de inhoudelijke invulling van het akkoord. Een terecht punt vinden wij de opmerking dat we vooraf aan de samenleving duidelijk moeten maken waar wel of geen ruimte zit.

Wethouders solliciteren en tonen aan dat ze de kwaliteiten hebben om een gemeente te besturen

We vinden het belangrijk dat de wethouders die onze gemeente de komende vier jaar gaan besturen, aantonen dat ze hiervoor de kwaliteiten in huis hebben. Ook vinden we dat de samenstelling van het college recht moet doen aan de verkiezingsuitslag. Als VVD en CDA een kwalitatief goede kandidaat voordragen, dan kan hij of zij meedoen in de procedure. De sollicitatieprocedure zelf zien wij als een vertrouwelijk proces. Over personen die solliciteren spreken we niet in het openbaar. Wel willen we de afspraken over de invulling van een openbaar ambt – dat van wethouder – in het openbaar bespreken.

Onderhandelingen over proces en inhoud voeren we in het openbaar

Wij zien een open proces voor ons. Naar onze inwoners toe vinden we het belangrijk inzichtelijk te maken waar in het akkoord de overeenkomsten en verschillen zitten met de verkiezingsprogramma’s. Met openbare onderhandelingen maken partijen transparant op welke punten ze compromissen sluiten en water bij de wijn doen. Tussentijds besloten overleg is mogelijk als het nodig is en als het over personen gaat, maar afspraken over proces en inhoud maken we in het openbaar.

We willen vaart maken

We nodigen VVD en CDA uit om op dinsdag 12 april om 16.30 uur in de openbaarheid de discussie te voeren of we van de drie voorstellen die er nu liggen één procesvoorstel kunnen maken. Dan willen we wel knopen doorhakken en van CDA en VVD horen of ze met HOI Werkt verder willen werken aan een samenlevingsakkoord. We nodigen CDA en VVD daarvoor graag uit en hopen van harte dat ze op de uitnodiging ingaan.