Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid

Schaalvergroting en intensivering waren lange tijd de norm in de landbouw en veeteelt. Boeren werden gestimuleerd om te investeren. Om de kosten terug te verdienen, moesten ze meer gaan produceren. Maar terwijl de vaste lasten stegen, gingen de prijzen nauwelijks...

We stimuleren natuur- en diervriendelijke agrarische bedrijven

Daarbij denken we aan biologische en grondgebonden bedrijven waar het veevoer wordt geproduceerd in de directe omgeving van het bedrijf. En waar de boer de mest van de dieren kwijt kan op eigen grond. Nieuwe mestfabrieken zijn dan niet nodig. Biologische landbouw is...

Meer evenwicht in de natuur

Biodiversiteit zorgt voor de productie van zuurstof, schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen ervoor dat we kunnen bestaan. Variatie in de natuur is belangrijk voor het evenwicht en dus voor ons voortbestaan. Daarom...

We voegen natuur en groen toe in nieuwbouwwijken

Met het oprukken van nieuwe woonwijken raken inheemse dieren en planten steeds meer in de verdrukking. Dat betekent verlies van biodiversiteit en verlies van voedselvoorziening voor veel dieren. Dit verlies compenseren we door natuur, bomen en groen de wijk binnen te...