Raad stelt toeristische beleidslijn en woonzorgvisie vast

jun 3 2024

Op donderdag 30 mei stelde de gemeenteraad twee belangrijke visies vast. De toeristische beleidslijn geeft duidelijkheid en richting aan nieuwe initiatieven voor toerisme en recreatie. De woonzorgvisie geeft antwoord op de vraag hoe we wonen met zorg in onze gemeente mogelijk maken.

Het toeristisch profiel van Hilvarenbeek staat als een huis

Dan hebben we het niet alleen over de Beekse Bergen, maar ook over onze mooie dorpskernen, erfgoed, natuur, wandel- en fietsroutes en evenementen. Meer dan honderd ondernemingen in onze gemeente spelen hier actief op in. We hebben in Hilvarenbeek meer dan 1 miljoen overnachtingen per jaar. En 15% van de werkenden werkt in het toerisme.

Richting en duidelijkheid voor initiatieven

Het toeristisch profiel geeft richting en duidelijkheid voor nieuwe initiatieven. De kwaliteit van een gebied staat daarbij voorop. Duidelijk wordt wat in een gebied wenselijk of minder wenselijk is. Daar gebruikt het college de kaders die de raad heeft vastgesteld:

1. Wordt het bestaande aanbod versterkt?

2. Is het initiatief toekomstbestendig?

3. Wordt de kwaliteit van het landschap versterkt en cultuurhistorie beleefbaar?

4. Doet het geen afbreuk doen aan de leefbaarheid en leefomgeving?

5. Houden we voldoende rekening met de kwaliteiten van een gebied?

Het kaartje bij het beleid helpt bij het maken van de inschatting wat een gebied kan hebben. HOI Werkt stemde in met de motie van VVD en CDA om de tekst bij het kaartje anders te formuleren en meer uit te gaan van de mogelijkheden. Daarna stemde de hele raad voor de toeristische beleidslijn.  

Wonen met zorg in de toekomst

Hilvarenbeek staat nu en in de komende jaren voor een enorme uitdaging. Er komt een grote vergrijzingsgolf aan, en het aantal mensen met een kwetsbaarheid en/of een chronische aandoening neemt toe. Ook wordt een steeds groter beroep gedaan op het sociale netwerk van mensen. Het doel van zowel de lokale als de regionale Woonzorgvisie is om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij zetten we in op het wonen in huizen die aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. En op het elkaar tot steun zijn en het zo dichtbij mogelijk krijgen van zorg en ondersteuning.

Veel inwoners betrokken bij de visie

Veel deskundigen en betrokken inwoners hebben een bijdrage geleverd aan de woonzorgvisie. Zo gaven zorgaanbieders en woningcorporatie Leystromen input. Daarnaast hebben het Seniorennetwerk Hilvarenbeek Diessen, verschillende dorpscoöperaties, Platform 60+ en de Participatieraad hun bijdrage geleverd. Ook initiatiefnemers die op het gebied van wonen en zorg initiatieven van de grond willen krijgen, dachten mee. De gemeenteraad stelde de Woonzorgvisie unaniem vast. Samen met alle partners gaat het college nu aan de slag met de 26 maatregelen in het uitvoeringprogramma.