STARTNOTITIE WERKGROEP BENOEMING WETHOUDERS, OPSTELLEN PROFIELSCHETS EN BESCHRIJVING VAN HET SELECTIEPROCES

apr 8 2018

Inleiding.

Op basis van het raadsbreed programma zal een selectiecommissie wethouders selecteren die als college uitvoering gaan geven aan het programma. De werkgroepopdracht is om de profielschets(en) op te stellen en het selectieproces te beschrijven.

Bezetting van de werkgroep.

Voorzitter: Bart Elbers

Leden:

 • ​· HOI Werkt: André Fouchier en Gon Boers (plaatsvervanger Jozef van der Maas)
 • · Gemeenschapslijst: …
 • · VVD: Ronald Blok – Suzanne van Hemert (plaatsvervanger Wil Vennix)
 • · CDA: …

Uitgangspunten.

 1. ​Visie, deskundigheid/opleiding, kennis van zaken, bestuurservaring, vermogen tot aansturen van ambtenaren zijn bovengeschikt aan partijkleur.
 2. De samenstelling van het college is gericht op constructief samenwerken.
 3. 80% van de profielschets is generiek, 20% is portefeuillespecifiek.

Opdracht 1:

Stel op basis van bijgevoegd concept en met de uitgangspunten op:

 • Generiek competentieprofiel wethouder
 • Portefeuillespecifiek competentieprofiel wethouder.

Bijlage 1: Functie/competentieprofiel wethouder (zie onderaan dit artikel)

Opdracht 2:

Stel op basis van het competentieprofiel een functieprofiel (vacaturetekst) op.

Bijlage 2: Vacaturetekst wethouder (zie onderaan dit artikel)

Opdracht 3:

Werk het selectieproces wethouders verder uit. (Wat Wie Wanneer)

 1. ​ Publicatie van de vacatures (welke media)                                 Griffie                               17 april
 2.  Reactietermijn                                                                              Kandidaten                      24 april
 3.  Samenstelling selectiecommissie (verhouding 2:1:1:1)               Kerngroep                       17 april
 4.  Vaststellen selectiemethode                                                        Selectie Commissie         24 april
 5.  Briefselectie                                                                                 Selectie Commissie         29 april
 6.  Uitnodigen voor gesprekken                                                        Griffie                               30 april
 7.  Selectiegesprekken                                                                     Selectie Commissie         1 tot 5 mei
 8.  Besluit voordracht aan de gemeenteraad (consensus                Selectie Commissie         9 mei

is het streven. Is er geen consensus dan bepaalt de meerderheid) 

Opdracht 4:

Verwerk de volgende overwegingen in het proces:

 • ​Ondersteuning door HR-deskundige (interne en/of externe werving- en selectie deskundigen)?
 • Individueel assessment kandidaten bij twijfel over competenties.
 • Groepsassessment beoogd college 

——————————————————————————————————————————————————–

Bijlage 1  Functie/competentieprofiel wethouder

Waar ‘hij’ staat kan zowel ‘hij als zij’ gelezen worden.

Inleiding

De gemeente Hilvarenbeek werkt in de raadsperiode 2018 – 2022 met een raadsbreed programma. In een constructief samenwerkend team voert het college dit programma uit. Een uitstekende relatie met inwoners en de gemeenteraad is daarbij van belang. De wethouder beschikt over persoonlijkheidskenmerken die hem een goed bestuurder maken en bezit vereiste competenties. Van de wethouder worden specifieke kennis en vaardigheden verwacht die betrekking hebben op de portefeuilles die in het college worden verdeeld.

Persoonlijkheidskenmerken

De persoonlijkheidskenmerken van de wethouder kunnen worden geschaard onder zes kernkenmerken:

 • ​Intelligentie: hij is idealistisch, maar is in het denken logisch en analytisch.
 • Emotionele stabiliteit: hij laat zich niet snel uit het evenwicht brengen, reageert niet snel defensief of geprikkeld op tegenstand maar is wel enthousiast en betrokken.
 • Open van geest: hij is onderzoekend en nieuwsgierig van aard en zeker niet dogmatisch in het denken. Staat open voor zijn omgeving, zowel lokaal als regionaal. Hierbij zal hij niet bang zijn nog niet gebaande paden te betreden.
 • Extraversie: hij is extrovert van karakter en het kost hem geen moeite om anderen te benaderen.
 • Initiatief: hij is initiatiefrijk en betrokken bij een groot aantal verschillende (maatschappelijke) gebieden.
 • ​De bestuurder in een politieke rol onderscheidt zich door zijn toekomstgerichte, onderzoekende houding en nieuwsgierige aard, met een grote maatschappelijke interesse. Hij heeft een open, transparant, energiek en extravert karakter dat hij laat zien door zijn onafhankelijke manier van denken. Hij laat transparantie zien in zijn doen en laten. In zijn handelen toont hij openheid van zaken en hij is kritisch op het eigen functioneren en op het functioneren van zijn medebestuurders. Wanneer zijn functioneren niet toereikend is dan neemt hij hiervoor persoonlijk verantwoordelijkheid. Bij het innemen van standpunten staat de bestuurder open voor argumenten van anderen en is hij bereid zijn opvattingen te herzien. Hij zal altijd blijven vragen, niets is vanzelfsprekend.

De bestuurder zal in de praktijk niet aan alle eisen voldoen die in dit profiel gesteld worden. Er wordt echter wel verwacht dat de bestuurder ernaar streeft de kenmerken en competenties zo goed als mogelijk te incorporeren in zijn houding.

Competentieprofiel wethouder

De wethouder stelt zich zelfstandig op ten opzichte van gemeenteraad. Hierbij toont hij leiderschap en verbondenheid met de gemeentelijke organisatie. In zijn functie als bestuurder van een gemeente handelt een wethouder in woord en daad binnen algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen en is wanneer nodig zelf daarop aanspreekbaar en durft ook anderen hierop aan te spreken. De wethouder stelt zich integer op, volgens de gedragscode Hilvarenbeek.

De wethouder heeft en toont affiniteit met de gemeentelijke politiek en heeft bij voorkeur actuele ervaring op (politiek-)bestuurlijk gebied. Tevens wordt van de wethouder verwacht dat hij affiniteit heeft met het openbaar bestuur en met de belangen van de portefeuille die hij binnen het college behartigt.

De wethouder beschikt over navolgende generieke competenties:

In de bijlage (vanaf blz. 5) worden de competenties verder toegelicht.

1. Analytisch vermogen

 • Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Verdiept zich in details waar dat nodig is om het overzicht te krijgen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen en besluitvorming
 • Overziet delen van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten
 • Overziet het groter geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens en projecten
 • Kan nieuwe concepten en vraagstukken plaatsen binnen het groter geheel en verbinden met het bestaande beleid, visie en doelstellingen van de gemeente

2. Oordeelsvorming

 • Weegt informatie vanuit verschillende hoeken zorgvuldig af tegen de relevante criteria en komt op basis hiervan tot een afgewogen oordeel.
 • Bereidt een oordeel voor en vormt zich een oordeel over een overzichtelijke situatie
 • Vormt zich een oordeel over complexe situaties met gevolgen op de korte termijn
 • Vormt zich een oordeel over complexe situaties met diverse belangen en gevolgen op lange termijn

3. Overtuigingskracht

 • Kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op de ideeën en standpunten van anderen
 • Overtuigt op basis van inhoudelijke argumenten en expertise
 • Is in staat door overredingskracht invloed uit te oefenen op de ideeën en standpunten van anderen
 • Weet door middel van persoonlijk overwicht, uitstraling en/of charisma anderen te beïnvloeden

4. Inlevingsvermogen

 • Is alert op de behoeften en gevoelens van anderen en reageert daar begripvol, met respect en passend op
 • Staat open voor onderliggende gevoelens en motivaties van anderen
 • Speelt in op onderliggende gevoelens en motivaties van anderen
 • Speelt in op complexe gevoelens en motivaties binnen een groep

5. Onderhandelen

 • Behartigt de gemeentebelangen in onderhandelingssituaties en bereikt overeenstemming met behoud van wederzijds respect
 • Onderhandelt binnen duidelijke en vastgestelde kaders en richtlijnen in een overzichtelijke situatie
 • Onderhandelt over meer complexe zaken met onderhandelingsruimte
 • Onderhandelt over strategische, gemeenteoverstijgende zaken en posities

6. Politieke sensitiviteit

 • Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangen-tegenstellingen binnen en buiten de gemeente en kan daar adequaat op inspelen.
 • Heeft inzicht in formele (werk)processen en functies
 • Heeft inzicht in (in)formele belangen en krachtenvelden binnen en buiten de gemeente
 • Is alert op (in)formele en politieke verhoudingen en is in staat om hier adequaat op in te spelen

7. Resultaatgerichtheid

 • Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren
 • Benoemt doelen en streeft deze na
 • Plant activiteiten, stelt zonodig bij en spreekt anderen aan
 • Stelt maatschappelijke doelen en ziet toe op de realisatie van anderen

8. Samenwerken

 • Handelt vanuit het gemeentebelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat
 • Overlegt, stemt af en werkt samen met
 • Maakt eigen belang ondergeschikt aan het groepsbelang
 • Creëert synergie en samenwerking binnen de gemeente

9. Sturend vermogen

 • Is in staat om richting en sturing te geven en geeft anderen de ruimte en het vertrouwen om te handelen binnen gestelde kaders. Delegeert, durft los te laten
 • Geeft doelen aan
 • Geeft werkwijze en verantwoordelijkheid aan
 • Geeft richting, kaders en vraagstukken aan

Portefeuillespecifieke kennis en vaardigheden.

Binnen het college zullen de portefeuilles worden verdeeld. Momenteel zijn er 7 hoofdgroepen van portefeuilles, verdeeld over 4 collegeleden. Per hoofdgroep zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig. Die worden mede bepaald door het raadsbreed programma.

Algemene beleidszaken

 • ​Ondergebracht bij de burgemeester. Daarom hier geen verdere uitwerking.
 • Openbare orde en veiligheid
 • Ondergebracht bij de burgemeester. Daarom hier geen verdere uitwerking.
 • Publieke werken

o Affiniteit met het beleidsterrein

o Sensitief op signalen van inwoners over infrastructuur

o Stimuleert adequate opvolging van signalen

o Draagt zorg voor een uitnodigende uitstraling van de gemeente

o Zorgt voor onderhoud van de gebruiksvriendelijke infrastructuur

Plattelandseconomie

o Affiniteit met het beleidsterrein

o Bouwt het toeristisch-recreatief profiel van onze gemeente verder uit

o Heeft oog voor de kansen en risico’s van het buitengebied

o Bevordert de veiligheid en gezondheid van het buitengebied

o Zet in op terugdringing van milieubelastende economische activiteiten

o Biedt kansen aan ondernemers die passen in het buitengebied

o Ontwikkelt beleid in voorbereiding op de Omgevingswet.

Welzijn

o Affiniteit met het beleidsterrein

o Zet de transitie en transformatie voort

o Komt met oplossingen voor ongewenste effecten

o Draagt er zorg voor dat er geen inwoners tussen de wal en het schip vallen

o Borgt een goede participatie van verenigingen

o Bevordert passende onderwijs-, gezondheids- en ouderenvoorzieningen

o Zorgt ervoor dat mensen die opgevangen moeten worden welkom zijn en kunnen participeren

o Zorgt voor continuïteit binnen het muziek- en cultuuronderwijs

Ruimtelijke ordening

o Affiniteit met het beleidsterrein

o Heeft oog voor het dorpse karakter van onze kernen

o Bevordert een gebruiksvriendelijke infrastructuur

o Zorgt voor voldoende voorzieningen en accommodaties in de kernen

o Beschermt het cultureel erfgoed

o Zet maximaal in op de energietransitie en duurzaamheidsbeleid

Volkshuisvesting

o Affiniteit met het beleidsterrein

o Stimuleert het bouwen naar behoefte

o Voert een financieel verantwoord gemeentelijk grondpositiebeleid

o Komt tot een juiste afstemming tussen de capaciteit van huur- en koopwoningen, gericht op de woonbehoefte van inwoners en nieuwkomers

Bijlage 2 Voorbeeld vacaturetekst wethouder

De gemeente Hilvarenbeek werkt in de raadsperiode 2018 – 2022 met een raadsbreed programma. In een constructief samenwerkend team voert het college dit programma uit. Een serieuze invulling van het dualisme met en een heldere rolverdeling tussen raad en college horen daarbij. Een uitstekende relatie met inwoners en de gemeenteraad is daarbij van belang.

Het directe contact met de burgers behoort te leiden tot een draagvlak waarbij oplossingen in plaats van problemen worden gecreëerd.

De raadsbrede coalitie is op zoek naar een kandidaat voor de positie van

wethouder …

Voor de functie van wethouder is een functie- en competentieprofiel opgesteld. De wethouder beschikt over persoonlijkheidskenmerken die hem een goed bestuurder maken en bezit de vereiste competenties. Van de wethouder worden specifieke kennis en vaardigheden verwacht die betrekking hebben op de portefeuilles die in het college worden verdeeld.

De raadsbrede coalitie heeft een raadsbreed programma opgesteld. Daarin is de hoofdlijn dat we in Hilvarenbeek direct contact hebben met de inwoners en de afstand tussen politiek en burgers verkleinen.

Wij verwachten dat de persoon die wij zoeken de uitgangspunten van het raadsbreed programma onderschrijft.

Van kandidaten verwachten we dat hij/zij:

Ø affiniteit heeft met het beleidsterrein …

Ø een inspirerende, doortastende persoonlijkheid is die over de nodige onderhandelingsvaardigheden beschikt

Ø politiek overwicht heeft en ervaring heeft met gemeentelijke politieke processen

Ø aantoonbare managing en bestuurlijke ervaring heeft

Ø in staat is bestuurlijke haalbaarheid effectief naar voren te brengen in het politieke besluitvormingsproces

Ø toegankelijk en zichtbaar is voor de inwoners

Ø een teamplayer is

De wethouder hoeft niet in Hilvarenbeek te wonen, maar moet wel bereid zijn actief betrokken te zijn bij de Hilvarenbeekse gemeenschap, ook buiten werktijd. Creatief denken en proactief handelen in termen van oplossingen in plaats van denken in termen van protocollen en voorschriften vinden wij belangrijk.