Programma

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het kan ook anders!

Onze samenleving verandert. We vragen als overheid steeds meer van onze inwoners. Dan is het niet meer dan logisch dat ook de politiek verandert. En dat we onze inwoners eerder, meer en beter bij de besluiten betrekken. Met dit idee hebben we ons programma uitgewerkt in 6 thema’s.

1 Het kan ook anders: politiek doe je samen

Onze samenleving verandert. We vragen als overheid steeds meer van onze inwoners. Dan is het niet meer dan logisch dat ook de politiek verandert. En dat we onze inwoners eerder, meer en beter bij de besluiten betrekken.

Een raad van en voor ons allemaal

HOI Werkt wil geen verdeling meer in coalitie en oppositie. We denken niet langer meer in hokjes. Als het aan ons ligt, maken we na de verkiezingen met alle raadsleden een agenda op hoofdlijnen. Daarbij zoeken we naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons verdeelt. Zo krijgen we een gemeenteraad die er is voor álle inwoners. Een raad die ook oog heeft voor de rijkdom van verschillen. Een raad die er ook is voor mensen die wat minder dicht bij het vuur zitten. Kortom, niet een raad van zij en wij, maar een raad van en voor ons allemaal. 

De gemeente is partner in samenwerking

Mensen blijken steeds meer behoefte te hebben aan ruimte voor eigen regie, eigen kracht en zelfsturing. Maar ook aan verbondenheid, veiligheid, warmte en eigenwaarde. Tegen die achtergrond zien we op veel plaatsen initiatieven ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn Hilverstroom, groenonderhoud in beheer bij buurten, samen bouwen en de coöperaties in de kernen. HOI werkt vindt dat de gemeente dit soort initiatieven moet stimuleren en ondersteunen. Daarbij moet de gemeente zich opstellen als partner in plaats van als regisseur.

Regionale samenwerking bouwen we verder uit

Al een aantal jaren werken we intensief samen met Goirle en Oisterwijk. En ook zitten we met onze gemeente in een aantal regionale samenwerkingsverbanden. Hierdoor kunnen we efficiënter werken en geld besparen. Ook levert het inkoopvoordelen op. HOI Werkt wil de samenwerking graag verder uitbouwen. Wel blijven we politiek en bestuurlijk zelfstandig. De samenwerking moet volgens HOI Werkt kleinschalig, overzichtelijk en efficiënt zijn.

Onze speerpunten voor de nieuwe politiek

 • Samen met alle partijen en met inbreng van inwoners maken we een raadsbreed programma op hoofdlijnen. De verdeeldheid tussen oppositie en coalitie bestaat niet meer.
 • We betrekken onze inwoners eerder, meer en beter bij de voorstellen en besluiten. We gaan daarbij experimenteren met nieuwe vormen van meedoen.
 • We stellen een actieve en onafhankelijke rekenkamer in om de raad te controleren.
 • We benoemen deskundige, ervaren en onafhankelijke wethouders. We stellen functieprofielen op voor de wethouders en laten kandidaten voor de functie solliciteren.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners en stelt zich daarbij op als partner.
 • We stellen naast de kinderraad ook een jongerenraad in voor jongeren van 12 tot 18.
 • We bouwen de regionale samenwerking verder uit.
2 Een gezond buitengebied en een duurzame toekomst

Voor HOI Werkt is duurzaamheid een manier van werken, denken en leven. Wij willen een dorp waar de lucht, de bodem en het water schoon zijn. Een dorp waar het veilig is en waar mensen belangrijker zijn dan stenen. Een dorp waar de natuur gezond en divers is. En waar we met respect voor het verleden werken aan de toekomst. Zodat we ons dorp met een gerust hart kunnen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid

Schaalvergroting en intensivering waren de afgelopen jaren de norm in de landbouw en veeteelt. Boeren werden gestimuleerd om te investeren. Om de kosten terug te verdienen, moesten ze meer gaan produceren. Maar terwijl de vaste lasten stegen, gingen de prijzen nauwelijks omhoog. Dus moest er weer meer worden geproduceerd. Intussen is door deze overproductie het leefmilieu in Brabant slecht en de volksgezondheid in het geding. En de boeren zitten in de problemen. Want door de investeringen is er nauwelijks een weg terug. HOI Werkt vindt dat dit anders moet. Nog meer dieren in het overbelaste buitengebied is geen optie. HOI Werkt kiest daarom voor een écht duurzame en gezonde veehouderij en landbouw. Waar boeren op een eerlijke manier kunnen blijven boeren en toch de kost kunnen verdienen. Als gemeente moeten we de agrariërs die willen omschakelen de helpende hand bieden.

Onze speerpunten voor een gezond buitengebied

 • We ondersteunen agrariërs die willen omschakelen en verbreden naar een duurzaam bedrijf. We stoppen met verdere schaalvergroting van landbouw en veeteelt. We zoeken verdienmodellen voor duurzaamheid, toerisme en recreatie.
 • We nemen maatregelen om verdere overbelasting van het buitengebied te voorkomen.
 • We handhaven streng als regels worden overtreden. Met een strengere controle willen we illegale bebouwing, criminaliteit, verloedering, berm- en mestfraude voorkomen.

Een groene gemeente 

In 2013 kwam Hilvarenbeek nog op de derde plaats als groenste dorp van Nederland. Door bezuinigingen werden daarna plantsoenen gerooid en voorzien van onderhoudsarm gras. Met een motie van HOI Werkt is deze bezuiniging teruggedraaid. Groen is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners. En ook voor toerisme en recreatie hebben groen en natuur een grote economische waarde. Want een natuurlijke en groene omgeving met rust en ruimte trekt toeristen. Mooie stukjes landschap en landschappen met cultuurhistorische waarde beschermen we daarom via de bestemmingsplannen. De gemeente moet voorkomen dat het buitengebied verder versteent. 

Evenwicht in de natuur

Biodiversiteit zorgt voor de productie van zuurstof, schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen ervoor dat we kunnen bestaan. Variatie in de natuur is belangrijk voor het evenwicht en dus voor ons voortbestaan. Daarom moet de gemeente biodiversiteit stimuleren. Daarom moeten we zuinig zijn op onze zandpaden en bermen. Ze bieden leefruimte aan vogels, kleine zoogdieren, insecten, bloemen en planten. Want natuur is meer dan gras en mais.

Onze speerpunten voor een groene gemeente

 • Hilvarenbeek komt weer in de top 3 van groenste gemeentes.
 • Groenbeheer en onkruidbestrijding gebeurt met respect voor natuur en milieu.
 • In de bebouwde kom zorgen we voor voldoende groen, mooie plantsoenen en voldoende biodiversiteit.
 • We stimuleren groene tuinen. Dat kan door beter voorlichting en bijvoorbeeld een prijsvraag.
 • We beschermen cultuurhistorisch waardevolle zandpaden en zetten ons in voor een verantwoord bermbeheer langs de paden.
 • We bouwen het wandelnetwerk verder uit. Dat is goed voor de eigen inwoners én voor het toerisme.
 • Basisscholen denken en doen groen. Bijvoorbeeld met groente- en kruidentuinen bij de scholen en groene schoolpleinen. We betrekken hierbij de Vereniging Natuur en Milieu, het Biodiversiteitsteam en duurzame agrarische ondernemers.

Hilvarenbeek is in 2030 een energieneutrale gemeente

HOI Werkt heeft als doel dat Hilvarenbeek in 2030 een energieneutrale gemeente is. Dat betekent dat we niet meer energie gebruiken dan dat we duurzaam kunnen opwekken. In het huidige beleid ligt de nadruk vooral op het opwekken van energie. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op scholen, sportaccommodaties, stallen en met zonneakkers. Door een energie-opwekkend geluidsscherm langs de N269. En door beleid te ontwikkelen voor warmtepompen voor wijken en buurten, zonnepanelen en zonneboilers.

Minder energieverbruik en uitstoot van CO2

HOI Werkt vindt dat we daarnaast meer dan we nu doen moeten inzetten op een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot. We kunnen daarmee een begin maken door nieuwe woningen gasloos te bouwen en door verantwoorde woningisolatie te stimuleren. Ook Hilverstroom verdient onze waardering en steun.

Onze speerpunten voor een duurzame toekomst

 • We zetten niet alleen in op duurzaam opwekken van energie. We maken daarnaast beleid voor verminderen van energieverbruik en CO2-uitstoot.
 • We maken scholen, sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen energieneutraal.
 • We stimuleren groene initiatieven en de aanleg van zonneakkers en windmolenparken.
 • We zorgen voor voldoende oplaadpalen voor elektrische auto’s.  
 • We stimuleren verantwoorde woningisolatie en groene daken.
 • De gemeente neemt stroom af bij Hilverstroom en werkt daar actief mee samen.
 • We onderzoeken de mogelijkheden van een energie-opwekkend geluidscherm langs de N269.
3 De beste plek om te wonen: bouwen en leefbaarheid

Gezinssamenstellingen veranderen. Andere, kleinere woonvormen zijn nodig om langer zelfstandig te kunnen wonen en om wonen met zorg te combineren. Voor de leefbaarheid is het nodig dat jongeren betaalbare woningen kunnen kopen of huren. En dat we werken aan een veilige omgeving, voldoende voorzieningen en een bruisende gemeente waar veel te doen is.  

In hoog tempo betaalbare woningen voor starters en senioren

HOI Werkt wil dat we in hoog tempo betaalbare woningen bouwen voor starters en senioren. Niet alleen koopwoningen maar ook betaalbare huurwoningen. We zijn het eens met het beleid van de provincie dat inbreiden gaat voor uitbreiden. Maar we zouden het ook jammer vinden als het plan Gelderakkers niet meer afgemaakt kan worden. Dat heeft namelijk grote financiële gevolgen voor de gemeente. De woningen die we bouwen stemmen we af op de gezinssamenstellingen van de toekomst. Dus meer woningen voor singles en minder dure en grote koopwoningen. We vinden dat starterswoningen echte starterswoningen moeten zijn, zodat er doorstroming op de woningmarkt blijft. Alleen dan bouwen we woningen die ook voor een volgende groep starters betaalbaar zijn. 

 Iedereen kan oud worden in zijn eigen omgeving

HOI Werkt wil ervoor zorgen dat iedereen oud kan worden in zijn eigen omgeving. Dat betekent dat er meer woningen moeten komen die geschikt zijn voor senioren en voor wonen met zorg. Bestaande woningen maken we geschikt voor senioren. Ook denken we aan alternatieve woonvormen zoals het familiehuis in Esbeek waar senioren samen kunnen wonen en mantelzorg en professionele zorg beschikbaar is.

We bouwen dorps en met respect voor het verleden

We zorgen ervoor dat bouwplannen passen in de omgeving en dat het dorpse karakter bewaard blijft. Gebouwen en locaties die karakteristiek zijn voor de geschiedenis van de dorpen worden beschermd. Er is oog voor kwaliteit. Lelijke gaten zoals Vrijthof 19 worden zo snel mogelijk ingevuld. Alle kernen zijn mooi om te wonen, tijdelijk te verblijven of om doorheen te wandelen.

Onze speerpunten voor de woningbouw

 • We bouwen in hoog tempo betaalbare koop- én huurwoningen voor starters en senioren.
 • We vullen lege en lelijke plekken in onze gemeente in met woningen die passen in de omgeving.
 • We werken samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars maar houden als gemeente zelf de regie.
 • We onderzoeken of we woningen kunnen bouwen voor alternatieve woonvormen, zoals kangoeroewoningen en familiehuizen.
 • We blijven ons inzetten voor de ontwikkeling van Gelderakkers 2.

Een veilige omgeving voor voetgangers en fietsers

Zwaar landbouwverkeer moet wegblijven uit de kernen. Samen met agrariërs, loonwerkers, deskundigen en omwonenden blijven we zoeken naar een oplossing die betaalbaar en haalbaar is. Ook de Julianastraat in Diessen vraagt om maatregelen. De straat wordt gebruikt als sluiproute voor autoverkeer. De gemeente moet zich bij de provincie inspannen voor een verkeersveilige situatie in het centrum van Diessen.

Goed begaanbare stoepen voor rollators en kinderwagens

Veel trottoirs, voetpaden en fietspaden zijn voor mensen met een rollator, kinderwagen of scootmobiel niet goed begaanbaar. Stoepen lopen schuin af en boomwortels die onder de paden groeien zorgen voor obstakels. Wij vinden dat het onderhoud van slecht begaanbare trottoirs, fiets- en wandelpaden versneld moet worden aangepakt. Als het nodig is moet hiervoor extra budget worden vrijgemaakt.

Onze speerpunten voor veilig verkeer

 • We werken samen met inwoners, agrariërs, loonwerkers en deskundigen aan een betaalbare en haalbare oplossing voor de overlast van het landbouwverkeer.
 • We dringen bij de provincie aan op maatregelen die de Julianastraat in Diessen veiliger maken.
 • We zorgen voor goed begaanbare fiets- en wandelpaden.
 • We onderzoeken de mogelijkheid van eenrichtingsverkeer in het centrum.
 • We stimuleren dat inwoners met de fiets en te voet naar het centrum gaan.
 • We maken de Hoge Zij autovrij zodat kinderen daar veilig kunnen oversteken.

Sport bereikbaar en betaalbaar voor iedereen

Maar liefst 80% van de inwoners doet aan sport. Dit moet onze gemeente koesteren. Sport zorgt voor gezonde en evenwichtige mensen en draagt bij aan een rijk sociaal leven. Veel enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers in de kernen van Hilvarenbeek ondersteunen de sportverenigingen. Wij vinden het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat betekent dat er ook in de kleine kernen sportvoorzieningen moeten zijn. Sportvelden in de kernen dragen bij aan de leefbaarheid. Verdwijnen de sportvelden, dan verdwijnen ook de verenigingen en daarmee ook de gemeenschapszin.

Tarieven sport ook op termijn betaalbaar

Voor de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie geven we de voorkeur aan een niet-commerciële exploitatie.Waarbij de accommodatie gerund en geleid wordt door professionele medewerkers. Maar waarbij de winst terugvloeit naar de sportverenigingen. Zodat de tarieven ook op termijn betaalbaar blijven. 

Investeren in cultuur loont

Kinderen die veel lezen en muziek maken presteren aantoonbaar beter op school. Daarom vindt HOI Werkt een bibliotheek en cultuuronderwijs in een dorp belangrijk. In onze gemeente leidt dit tot prachtige musicals en theatervoorstellingen, bandjes, orkesten en koren, toonaangevende festivals en evenementen. Omdat de vorige coalitie heeft besloten het muziekonderwijs anders in te richten, zijn er zo’n 200 minder kinderen die muziek maken.

Dat is een slechte ontwikkeling. De komende vier jaar willen we het muziek- en cultuuronderwijs weer een stevige impuls geven. Door als gemeente te investeren in cultuur krijg je een rijk en bloeiend verenigingsleven. Dan krijg je een dorp waar altijd iets te doen is. Een dorp waar mensen graag in willen wonen. Een dorp dat aantrekkelijk is voor toeristen. Daarom subsidiëren we nieuwe initiatieven en bijzondere prestaties. Dat verdient zich vanzelf terug. Ook Hercules in Diessen, Ome Toon in Biest-Houtakker en Schuttershof in Esbeek zien wij als cultuurdragers die de leefbaarheid van de kernen versterken.

Onze speerpunten voor leefbaarheid

 • We spannen ons in om de sportvoorzieningen in alle kernen te houden.
 • We zoeken naar de mogelijkheden van een exploitatie voor de nieuwe sportaccommodatie waarbij de winst terugvloeit naar de gemeenschap.
 • We willen een stevige impuls voor het cultuuronderwijs als basis voor een rijk en bloeiend verenigingsleven.
4 Op de bres voor de kleine kernen

De gemeente Hilvarenbeek bestaat uit zes kernen. Hoe groter de kern, hoe meer voorzieningen. Voorzieningen voor de kernen bereikbaar houden betekent investeren. In betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. In woonvormen voor senioren. In de sportvelden, in ontmoetingsruimten en in leefbaarheid. Gelukkig bruist het in de kernen van gemeenschapszin en plannen. De gemeente kan helpen deze plannen mogelijk te maken.

 Meer betaalbare woningen in de kleine kernen

Om krimp te voorkomen en leefbaarheid te bevorderen is het belangrijk dat we in de kernen bouwen voor starters en jonge gezinnen. Dat moet in hoog tempo. Zo voorkomen we dat jongeren wegtrekken naar andere plaatsen. Als jongeren in de kernen blijven wonen, kunnen de scholen en de verenigingen blijven bestaan en blijven de kernen aantrekkelijk om in te wonen. Ook moeten we het mogelijk maken dat ouderen in hun eigen omgeving oud kunnen worden. Dat kan met alternatieve woonvormen, bijvoorbeeld kangoeroewoningen en familiehuizen.

Budgetten voor de dorpscoöperaties

Voorzieningen kosten geld. De coöperaties weten het beste wat nodig is voor hun eigen kern. Vertrouwen is daarbij het toverwoord. Als de coöperaties met een goed plan komen en aantonen dat het geld goed wordt besteed, kunnen ze de budgetten naar eigen inzicht inzetten. Bijvoorbeeld voor kleinschalig vervoer, activiteiten voor senioren en jongeren of afhaalpunten voor boodschappen. 

Ondersteuning voor dorpsondersteuners, mantelzorgers en vrijwilligers

De dorpsondersteuners in de kernen zijn oog en oor van de kleine kern. Ze zoeken naar oplossingen en zetten hulp in als dat nodig is. Dat kan via mantelzorgers, vrijwilligers of professionele zorg. HOI Werkt vindt dat we de dorpsondersteuners moeten blijven ondersteunen. Ook willen we mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en opleiden als ze daar behoefte aan hebben. Het mantelzorgcompliment mag meer aandacht krijgen.  

Basischolen in de kernen

Een school vormt het hart van de dorpsgemeenschap. Daar wordt de basis gelegd voor de sociale samenhang en het verenigingsleven. We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in samenwijsscholen in Biest-Houtakker, Hilvarenbeek, Diessen en Esbeek. Nu is Haghorst aan de beurt.

Onze speerpunten voor de kleine kernen

 • De gemeente zet zich in voor het behoud van de eikenbomen langs de N395. De verkeerssnelheid vanuit zowel Hilvarenbeek als Middelbeers naar Diessen wordt omlaag gebracht naar 60 km. Dit kan door de komgrens te verleggen.
 • De gemeente geeft een exploitatiebijdrage aan Hercules en draagt bij aan het onderhoud.
 • We onderzoeken de haalbaarheid van een nieuwe samenwijsaccommodatie voor sport, opvang en onderwijs bij sportpark De Haan in Haghorst.
 • Er komt een nieuw fietspad van Esbeek naar Diessen.
 • De cultuurhistorische waarde van de oude biest in Biest-Houtakker blijft bewaard.
 • Het fietspad in het centrum van Baarschot naar Duc de Brabant wordt verbeterd
 • Het kerkplein en het dorpscentrum van Esbeek worden opnieuw ingericht.
 • In Esbeek komen nieuwe locaties voor betaalbare woningen. Er wordt vaart gezet achter de ontwikkeling van de locatie De Kok in het centrum.
5 Een bedrijvige gemeente

HOI Werkt is ervan overtuigd dat consequent kiezen voor een toeristische en recreatieve gemeente de werkgelegenheid stimuleert en de leefbaarheid vergroot. Daarom blijven we ook culturele initiatieven en evenementen stimuleren. Gemeentes met een historische setting hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen. HOI Werkt is dan ook zuinig op ons cultureel erfgoed. Culturele en cultuurhistorische waarden willen we verbinden aan vooruitstrevende ontwikkelingen. Kleinschalige en duurzame ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme sluiten goed aan op de plattelandsontwikkeling zoals HOI Werkt die ziet.

Toeristische en recreatieve mogelijkheden nog beter benutten en stimuleren

Onze gemeente heeft geweldige toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Dat komt door onze gunstige ligging, onze fraaie natuur en bekende toeristische attracties. Maar zeker komt dit ook door de dynamiek van onze inwoners, verenigingen en ondernemers. HOI Werkt ziet toerisme en recreatie als belangrijke dragers van onze lokale economie. En vaak ook als alternatief voor agrarische activiteiten zoals: verbrede landbouw en veeteelt. Daarom willen wij toeristisch-recreatieve initiatieven ondersteunen.

Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwingen

Door de ontwikkelingen in de agrarische sector zullen steeds meer gebouwen op het platteland leeg komen staan. Vaak is dat de pensioenvoorziening van stoppende boeren. Veel agrariërs rekenden op de opbrengst van de verkoop van die bebouwingen als basis voor hun oudedagvoorziening. HOI Werkt vindt dat de gemeente samen met de agrariërs actief op zoek moet gaan naar alternatieven die passen in het buitengebied.

De mogelijkheden van plattelandsondernemingen beter benutten

De provinciale verordening Ruimte geeft de gemeenten de mogelijkheid om in het landelijk gebied bedrijven toe te staan die niet primair agrarisch zijn.Ook het bestemmingsplan Buitengebied maakt dit mogelijk. Voorwaarde is dat de activiteiten van deze bedrijven bijdragen aan de instandhouding en beleving van de kwaliteit van het gebied. De regelgeving biedt onder deze voorwaarde mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwingen. HOI werkt vindt dat de gemeente deze mogelijkheden actiever onder de aandacht moet brengen en waar mogelijk het gebruik daarvan stimuleren. 

 Uitbreiding bedrijventerrein op passende locaties

HOI Werkt gelooft niet in verdere verstening van ons buitengebied en opoffering van groene ruimtes voor bedrijventerreinen. Dat past niet met onze ambities voor duurzaamheid en toerisme. Daarom zijn we tegen de uitbreiding van de Mierbeek. Wel willen we samen met ondernemers zoeken naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld op locaties die minder waardevol zijn voor de natuur en verder weg liggen van de woonkernen. Ook onderzoeken we uitbreiding van het bedrijventerrein Hilvarenbeek-noord.

 

Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten

HOI Werkt wil arbeidsmigranten huisvesten op kleinschalige locaties zodat ze in onze gemeente integreren. Om overlast te voorkomen passen we bestemmingsplannen aan. Daarmee voorkomen we dat inwoners ineens een migrantenpension als buur krijgen. Als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten nemen we onze verantwoordelijkheid. Maar alleen als ondernemers ook hun verantwoordelijkheid nemen om moeilijk bemiddelbare mensen in dienst te nemen onder voor Nederlanders gangbare arbeidsvoorwaarden.

Meedoen aan ‘Bijstand op maat’-experiment van gemeente Tilburg

Iedereen wil ertoe doen. HOI Werkt gaat ervan uit dat mensen gelukkiger worden als ze hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Voor de meeste inwoners is dat een (betaalde) baan waar je met plezier naar toe gaat. Voor sommigen is dat lastiger. Dan moet de gemeente een handje helpen. Niet iedereen hoeft natuurlijk in onze gemeente te werken. Dat kan ook prima bij omliggende gemeenten. Samen werken is dan de sleutel tot de oplossing. We kunnen ook leren en liever nog: meedoen met het ‘Bijstand op maat’-experiment van gemeente Tilburg.

Belangrijke rol voor de werkmakelaar

De werkmakelaar van de gemeente is een belangrijke schakel tussen ondernemers en mensen die aan het werk willen. Voor bijvoorbeeld de 50-plussers die na de crisis thuis zijn komen zitten, voor de statushouders, voor jongeren zonder opleiding. En ook voor inwoners voor wie betaald werk mogelijk een stap te ver is. Maar die wel op andere manieren van waarde kunnen zijn, bijvoorbeeld als vrijwilliger of maatje voor een oudere. En natuurlijk moeten we hierin als gemeente het goede voorbeeld geven, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen of een stagepool te creëren als opstapje.

Onze speerpunten voor een bedrijvige gemeente

 • Onder de nieuwe slogan ‘Het is hier echt’ maakt de gemeente samen met toeristische organisaties een cultuurhistorische fiets- en wandelroute als toeristische attractie.
 • We maken beleid voor vrijkomende agrarische bebouwingen zodat eigenaren weten waar ze aan toe zijn.
 • De gemeente brengt de mogelijkheden van plattelandsondernemingen actief onder de aandacht.
 • De gemeente zet in op verdichting van bestaande bedrijventerreinen en onderzoekt de mogelijkheden van kleinschalige uitbreiding voor arbeidsintensieve bedrijven.
 • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van deelname aan ‘Bijstand op maat’.
 • De gemeente helpt bij het opzetten van een ‘Huis voor Ondernemers’ waar starters, zzp’ers en ondernemers die willen veranderen of uitbreiden terecht kunnen voor advies.
6 Heel Hilvarenbeek helpt

HOI Werkt vindt het belangrijk dat mensen gezond zijn en zich goed voelen. Bij gezondheid denken we niet alleen aan lichamelijke gezondheid, maar ook aan het vermogen van mensen zich aan te passen en zelf regie te nemen. Dat gevoel is heel bepalend voor het welzijn. Wanneer onze inwoners zich goed voelen, nemen ze makkelijker deel aan de maatschappij, zijn ze optimistischer en minder terughoudend. Dát willen wij bereiken: iedereen doet ertoe en iedereen mag meedoen.

Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning

In 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de zorg en ondersteuning voor de eigen inwoners. Dat was op dat moment een flinke opgave voor de gemeente en de zorgpartners. Het moest goedkoper en het moest snel. Gelukkig is dit goed verlopen. De dorpsondersteuners spelen daarin een belangrijke rol. Nu breekt de tijd aan om te kijken hoe we het nog beter kunnen doen voor de inwoners. Dat gaat het best als we hen daarin betrekken. Niet alles vanuit het gemeentehuis bedenken, maar inwoners zelf vragen hoe we de zorg en ondersteuning samen kunnen verbeteren. Iedereen moet de weg naar zorg en ondersteuning makkelijk kunnen vinden.

Kleinschalige zorg dichtbij de mensen

Dorpsondersteuners en zorgcoöperaties spelen een belangrijke rol bij het signaleren en aanbieden van zorg. Dorpsondersteuners zien wat er in onze gemeente speelt. Zij kunnen mensen samenbrengen en tot nieuwe oplossingen komen die bij onze inwoners passen (bijvoorbeeld via een persoonsgebonden budget). Ook zorgaanbieders en mantelzorgers willen we hierbij betrekken. Om samen te kijken hoe we de tekorten aan thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen kunnen ondervangen, zodat inwoners de juiste zorg blijven ontvangen.

Oog voor zwakkeren in onze samenleving

We moeten als gemeente oog hebben voor onze meest kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld mensen met dementie of psychische of verstandelijke beperkingen. Ook zij moeten zich goed kunnen voelen, zodat ze mee kunnen doen in onze maatschappij. De aanpak van de dementievriendelijke gemeente moet ervoor zorgen dat mensen veilig en gezond in onze gemeente kunnen wonen.

Snel handelen bij schuldhulp

Als gemeente moeten we hulp bieden aan mensen die financieel in de problemen zitten of die langdurig afhankelijk zijn van een minimuminkomen. Wachttijden bij uitkeringen, onvoldoende maatwerk en ingewikkelde formulieren bij de sociale dienst moeten verdwijnen. In de plaats hiervan moet de gemeente zorgen voor persoonlijk contact en snel handelen bij schuldhulp.

Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg

Het is belangrijk dat inwoners dicht bij huis de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Maar als dat niet gaat omdat er specialistische ondersteuning nodig is, moeten we snel kunnen schakelen naar de beste oplossing. Dan is het belangrijk dat we als gemeente goed samen werken met onze buurgemeenten. De koers ‘Samen met de jeugd’ is daar een goed voorbeeld van. We willen kinderen alle kansen bieden om een goede start te maken in hun leven.

Kinderen groeien op in een prettige en veilige omgeving

Kinderen moeten opgroeien in een prettige, veilige omgeving, met fijne scholen en genoeg ruimte om te kunnen spelen. De samenwijsaccommodaties in ons dorp zijn daarin heel belangrijk. In bijna alle kernen werken ondersteuning en onderwijs nu intensief samen. Dat biedt een goede basis voor een goede start van onze kinderen: het maakt het mogelijk om tijdig te signaleren en samen met kind, ouders en professionals tot oplossingen te komen. Ook Stichting Leergeld kan hierin ondersteunen. 

 

Vluchtelingen die hier blijven vangen we ruimhartig op

Mensen die voor hun veiligheid moeten vluchten uit hun eigen land vangen we ruimhartig op. Daarbij moet de gemeente er samen met vrijwilligers voor zorgen dat deze mensen snel onderdeel zijn van onze samenleving en de taal leren.

We blijven investeren in jongerenwerk

Jongeren moeten op een makkelijke manier hulp kunnen vragen als dat nodig is. Dat kan bij de jongerenwerker die vaak in The Box is. De jongerenwerker signaleert, kan op tijd hulp inroepen van ouders of professionals en kan daarmee een langdurig en kostbaar hulptraject voorkomen. Zo verdient een jongerenwerker zichzelf terug.

Onze speerpunten voor Heel Hilvarenbeek Helpt

 • Iedereen krijgt snel de hulp en ondersteuning is.
 • We bieden dorpsondersteuners, mantelzorgers en vrijwilligers scholing en ondersteuning aan.
 • We besteden meer aandacht aan het mantelzorgcompliment.
 • We bouwen de dementievriendelijke gemeente verder uit.
 • We zorgen er samen met vrijwilligers voor dat vluchtelingen snel mee kunnen doen in onze maatschappij.
 • We blijven investeren in jongerenwerk.