Programma

Samenlevingsakkoord 2022-2026

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Overweldigend resultaat verkiezingen

Op 16 maart 2022 haalde HOI Werkt met 9 zetels een overweldigend resultaat bij de verkiezingen. Meer dan de helft van de kiezers stemde op HOI Werkt. Een toename van 12,4%. Daarmee laten de inwoners zien dat ze positief zijn over de progressieve koers van HOI Werkt.

Aan de slag met het samenlevingsakkoord

HOI Werkt zit sinds 2022 als enige partij in de coalitie. Samen met onze inwoners maakten we een programma voor de komende vier jaren: het Samenlevingsakkoord. Blij verrast waren we door de grote hoeveelheid en de uitgebreidheid van de reacties. Daarmee is het echt een akkoord van de samenleving geworden. Er staat in wat we willen bereiken en waar we aan werken. Het college met de drie onafhankelijke wethouders is aan de slag met de uitwerking. Bij de uitwerking vragen we bij veel onderwerpen of onze inwoners mee willen praten, denken en soms ook doen.

1 Meer, betaalbaar en vernieuwend bouwen

De afgelopen vier jaar hebben we een flinke inhaalslag gemaakt. Tussen 2018 en 2022 zijn er 428 nieuwe woningen bij gekomen. Een ongekend groot aan­tal in vergelijking met vorige periodes. Ook heeft het college alle ingediende plannen verder gebracht en nieuwe bestemmingsplannen opgesteld. Daarom kunnen we op korte termijn aan de slag met de bouw van zo’n 500 woningen. HOI Werkt wil deze vaart erin houden. Dan kunnen jongeren en ouderen in onze gemeente blijven wonen en komt de doorstroming in de woningmarkt op gang. 

In hoog tempo betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren

HOI Werkt wil dat we in hoog tempo betaalbare woningen bouwen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Niet alleen koopwoningen, maar ook betaalbare huurwoningen. Want nog steeds is hieraan een groot tekort. Huizenprijzen schieten als een raket omhoog en woningen zijn onbetaalbaar geworden voor starters. De inschrijfduur voor een huurwoning is bij Leystromen opgelopen tot ruim 11 jaar. Dit betekent een ruime verdubbeling voor een jongere die eindelijk wil uitvliegen, een spoedzoeker met sociale nood of een senior die kleiner wil gaan wonen.

Flexwoningen als snelle oplossing voor het woningtekort

Met flexwoningen verlagen we de druk op de woning­markt en kunnen we ervoor zorgen dat jongeren in ons dorp kunnen blijven wonen. Flexwoningen hebben als voordeel dat ze in een heel korte periode geplaatst kunnen worden. De procedure voor de bouw van gewo­ne woningen duurt al gauw vijf jaar. Voor flexwoningen kan de procedure binnen een jaar worden afgerond. Ze worden kant en klaar aangeleverd en zijn binnen een paar dagen bewoonbaar. Daarom is een flexwoning in­teressant voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Voor starters, singles, statushouders, ar­beidsmigranten en mensen die snel een woning nodig hebben omdat ze gaan scheiden.

Anders bouwen biedt meer mogelijkheden

De samenstelling van huishoudens verandert. Het aantal alleenstaanden neemt toe. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, ook als ze zorg nodig heb­ben. En steeds meer mensen willen duurzaam wonen en samen voorzieningen, ruimtes of een tuin delen. Daar moeten we onze bouwplannen op aanpassen. Dus meer woningen voor singles en minder dure, grote koopwoningen. Starterswoningen moeten echte, klei­ne starterswoningen zijn, zodat er doorstroming op de woningmarkt blijft. Alleen dan bouwen we woningen die ook voor een volgende groep starters betaalbaar zijn.

Plannen voor woningen in:

 • Baarschot: Brouwershof
 • Biest-Houtakker: Beverakker 5, Vossenhol
 • Diessen: Vroonacker
 • Esbeek: De Leeuwerik
 • Haghorst: De Welder 2,
 • Hilvarenbeek: Gelderakkers 2 en 3,
 • Slibbroek, locatie Hispohal

Iedereen kan oud worden in zijn eigen omgeving

HOI Werkt wil ervoor zorgen dat iedereen oud kan worden in zijn eigen omgeving. Dat betekent dat er meer woningen moeten komen die geschikt zijn voor senioren en voor wonen met zorg. Ook denken we aan alternatieve woonvormen. Dat kan een hofje zijn, een zorgbuurthuis of een familiehuis. Kleinschalige zorg waar ouderen samen wonen als ze het thuis alleen niet meer redden. Waar bewoners samen een gemeenschappelijke ruimte of tuin gebruiken. En waar professionele zorgverleners samen zorgen met familie en vrijwilligers.

Een zelfbewoningsplicht voor goedkope koopwoningen

Deze maatregel verplicht kopers van een nieuwbouw­woning om de woning niet te verhuren, maar er zelf te gaan wonen. Hiermee wil HOI Werkt woningzoeken­den, vooral starters, beschermen. Ook in Hilvarenbeek kopen beleggers betaalbare woningen op om ze daar­na tegen hoge prijzen te verhuren. Daarmee worden de woningen voor starters onbereikbaar.

We stimuleren splitsen van woningen

Senioren blijven soms in hun eentje in hun grote huis wonen als de kinderen de deur uit zijn. Verhuizen is niet aantrekkelijk. Er is weinig aanbod en huizen die te koop staan zijn duur. Als de gemeente duo-wonen stimuleert, snijdt het mes aan twee kanten. Bovenver­diepingen van koophuizen zijn geschikt te maken als woonruimte voor jongeren. De oorspronkelijke bewo­ner kan de benedenverdieping blijven gebruiken en zo extra inkomsten krijgen. De starter kan zich inzetten voor de senioren op de benedenverdieping tegen een korting op de huurprijs. Op die manier hebben senio­ren aanspraak en hulp en kan een starter sparen voor een volgende woning.

We stimuleren en ondersteunen inwoners die samen willen bouwen

HOI Werkt wil dat we als gemeente inwoners stimule­ren en ondersteunen om samen woningen te bouwen. Dat kan een groep starters of senioren zijn of een mix daarvan. De toekomstige bewoners zijn daarbij zelf de projectontwikkelaars. Door samen te bouwen zijn de woningen goedkoper en ontstaat er verbinding in de nieuwe wijk.

Uitbreiden aan de rand van een kern is onder voorwaarden mogelijk.

We bouwen altijd met respect voor natuur en open ruimtes. We willen voorkomen dat kernen aan elkaar groeien zodat er een groot stedelijk gebied ontstaat. Ook kleinschalige woonvormen op vrijgekomen boer­derijen zijn mogelijk. Voorwaarden zijn dan wel dat de natuur, de rust en de ruimte van het buitengebied bewaard blijven.

We bouwen dorps en met respect voor het verleden

We zorgen ervoor dat bouwplannen passen in de omgeving en dat het dorpse karakter bewaard blijft. Gebouwen en locaties die karakteristiek zijn voor de geschiedenis van de dorpen worden beschermd. Er is oog voor kwaliteit. Een nieuwbouwwijk kan een andere uitstraling en hoogte hebben dan een bouwplan in het centrum.

VERDER MET VERNIEUWEN

Bouwen, bouwen, bouwen alleen is niet genoeg.

HOI Werkt wil bouwen voor de toekomst. Dat vraagt om een andere manier van bouwen.

 • We bouwen in hoog tempo betaalbarewoningen voor starters en senioren.
 • We plaatsen flexwoningen als snelle oplossing voor het woningtekort.
 • We maken andere woonvormen mogelijk voorstarters, singles en senioren.
 • We stimuleren samen bouwen door inwoners.
 • We bouwen dorps met respect voor het verleden, de omgeving en de natuur.
  2 Een groene en gezonde gemeente

  Natuur heeft een positieve invloed op onze gezondheid. Daarom wil HOI Werkt veel groen en natuur. Niet alleen in het buitengebied, maar ook binnen de kernen en in nieuwe bouwplannen. Daar hebben we al flinke stappen in gezet en daar willen we mee verder. Want HOI Werkt wil een dorp waar de lucht, de bodem en het water schoon zijn. Een dorp waar mensen belangrijker zijn dan stenen. Een dorp waar de natuur gezond en divers is. En waar we met respect voor het verleden werken aan de toekomst. Zodat we ons dorp met een gerust hart kunnen nalaten aan volgende generaties.

  Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid

  Schaalvergroting en intensivering waren lange tijd de norm in de landbouw en veeteelt. Boeren werden gestimuleerd om te investeren. Om de kosten terug te verdienen, moesten ze meer gaan produceren. Maar terwijl de vaste lasten stegen, gingen de prijzen nauwelijks omhoog. Dus moest er weer meer worden geproduceerd. Intussen is door deze overproductie het leefmilieu in Brabant slecht en de volksgezondheid in het geding. En de boeren zitten in de problemen. Want door de investeringen is er nauwelijks een weg terug. HOI Werkt vindt dat dit anders moet. Nog meer dieren in het overbelaste buitengebied is geen optie. HOI Werkt kiest daarom voor een écht duurzame en gezonde veehouderij en landbouw. Waar boeren op een eerlijke manier kunnen blijven boeren en toch de kost kunnen verdienen. Als gemeente moeten we de agrariërs die willen omschakelen de helpende hand bieden.

  We stimuleren natuur- en diervriendelijke agrarische bedrijven

  Daarbij denken we aan biologische en grondgebon­den bedrijven waar het veevoer wordt geproduceerd in de directe omgeving van het bedrijf. En waar de boer de mest van de dieren kwijt kan op eigen grond. Nieuwe mestfabrieken zijn dan niet nodig. Biologische landbouw is een diervriendelijke vorm van landbouw. Dieren worden gehouden op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij hun natuurlijke aard. Biologische dieren krijgen meer stalruimte, uitloop naar buiten en hun lichaam wordt niet verminkt.

  Een verbetering voor het milieu moet leiden tot een verbetering voor de boer

  In Hilvarenbeek zijn al mooie voorbeelden van natuur- en diervriendelijke landbouw. Maar nog te vaak lopen bedrijven bij de omschakeling aan tegen complexe regels. Het omgekeerde moet het geval zijn. In de visie van HOI Werkt ondersteunt de gemeente de agrarische ondernemer met raad en daad bij de vernieuwing naar natuur- en diervriendelijke landbouw. Investeringen in landschap, diervriendelijkheid en diversiteit moeten worden beloond en leiden tot een verbetering voor de boer.

  Meer evenwicht in de natuur

  Biodiversiteit zorgt voor de productie van zuurstof, schoon water, vruchtbare grond en een stabiel kli­maat. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen ervoor dat we kunnen bestaan. Variatie in de natuur is belangrijk voor het evenwicht en dus voor ons voortbestaan. Daarom moet de gemeente biodiversiteit stimuleren. Daarom moeten we zuinig zijn op onze zandpaden en bermen. Ze bieden leefruimte aan vogels, kleine zoog­dieren, insecten, bloemen en planten. Want natuur is meer dan gras en mais.

  We voegen natuur en groen toe in nieuwbouwwijken

  Met het oprukken van nieuwe woonwijken raken in­heemse dieren en planten steeds meer in de verdruk­king. Dat betekent verlies van biodiversiteit en verlies van voedselvoorziening voor veel dieren. Dit verlies compenseren we door natuur, bomen en groen de wijk binnen te halen. Dat gebeurde al bij Gelderakkers 2. Dat willen we ook in alle volgende bestemmingsplan­nen.

  Meer bloemrijke perken en bomen

  De afgelopen jaren hebben we extra geïnvesteerd in bloemrijke perken. Op initiatief van HOI Werkt is er extra geld vrijgemaakt om deze bloemrijke perken ook in de kleine kernen te kunnen aanleggen. Soms moe­ten bomen gekapt worden. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of overlast veroorzaken. HOI Werkt vindt dat elke gekapte boom moet worden vervangen door minimaal één boom of bomen van dezelfde kwaliteit. Daarnaast willen we meer bomen planten en onderzoeken waar ruimte is voor voedselbossen en kleine, dichtbegroei­de inheemse bossen. Zodat buurtbewoners en kinde­ren dichtbij huis de Nederlandse natuur ontdekken.

  De groene ruimtes rondom de kernen blijven open en groen

  Bij de discussie over de uitbreiding bedrijventerrei­nen stelden enkele partijen voor om de open ruimtes rondom Esbeek te ontwikkelen tot bedrijventerrein. HOI Werkt wil de open en groene ruimtes rondom de kernen in stand houden. Een mooie omgeving is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van onze inwo­ners. Ook voor toerisme en recreatie hebben groen en natuur een grote economische waarde. Mooie stukjes landschap en landschappen met cultuurhistorische waarde beschermen we daarom. De kernen verbinden we met wandelpaden zodat inwoners en toeristen kunnen genieten van de natuur in het buitengebied. Verstening van het buitengebied willen we voorkomen.

  We ondersteunen natuuronderwijs voor kinderen

  Spelen in de natuur maakt kinderen creatiever, slim­mer, zelfverzekerder én fitter. Kinderen die al jong kennismaken met de natuur, zijn op latere leeftijd positiever over natuur en milieu. Maar scholen en leerkrachten hebben al veel op hun bordje. Daarom organiseert de Vereniging Natuur en Milieu samen met de scholen natuurcursussen voor opa’s, oma’s ouders en kinderen. HOI Werkt vindt dat we deze natuurlessen moeten blijven ondersteunen.

  VERDER MET VERNIEUWEN

  Een mooie en groene omgeving draagt bij aan de ge­zondheid, het welzijn en het geluk van onze inwoners. Dat vraagt om een andere kijk op nieuwe ontwikkelin­gen.

  • We zetten in op de verandering in de landbouw. We ondersteunen agrariërs die willen omschake- len en verbreden naar een duurzaam bedrijf.
  • We stoppen met verdere schaalvergroting van landbouw en veeteelt, maar stimuleren kleinscha- lige en duurzame ondernemingen die passen in het buitengebied.
  • We voegen natuur en groen toe in nieuwe wijken. In de bebouwde kom zorgen we voor meer groen en biodiverse bloemrijke perken.
  • We planten meer bomen en vervangen elke ge- kapte boom door minimaal één boom of bomen van dezelfde kwaliteit.
  • We beschermen cultuurhistorisch waardevolle zandpaden en zetten ons in voor een verantwoord en gifvrij bermbeheer langs de paden.
  • We blijven natuurlessen voor kinderen en hun (groot)ouders ondersteunen.
  3 In actie voor het klimaat

  Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Temperaturen lo­pen op en steeds vaker zien we wateroverlast door extreme regenval. Droogte maakt de landbouw en natuur steeds kwetsbaarder. De afgelopen jaren heb­ben we al een aantal stappen gezet voor een beter klimaat. Bijvoorbeeld met acties als de klimaatmakers en tegel eruit, plant erin. En door zonnepanelen te stimuleren. Daarbij werken we intensief samen met Hilverstroom en de Ver­eniging Natuur en Milieu. Maar nog meer actie is nodig. Dat zijn we verplicht aan onze jongeren en toekomstige generaties.

  Minder energieverbruik door woningen te isoleren

  Met het isoleren van woningen kunnen we veel energie besparen. Daarom willen we dit stimuleren. Want wat we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken. HOI Werkt wil daarbij voorrang geven aan niet-duur­zame oudere (huur)woningen. Dat willen we mogelijk maken met een regeling voor mensen die zelf niet de financiële ruimte hebben voor grote investeringen. De financiering koppelen we aan het pand. Rente en aflossing betalen de bewoners met de bespaarde energielasten. De bewoners van deze panden betalen tijdens de aflossingsperiode de normale energiekos­ten. Als het bedrag is afgelost, is het pand meer waard en zijn de energiekosten stukken lager.

  Zon op dak heeft prioriteit, ook op gemeentelijke gebouwen

  De prioriteit ligt nu op zon op dak. Kleinschalige zon­neparken op bijvoorbeeld vrijkomende agrarische be­drijven zijn nog mogelijk. Dit kan alleen met voldoende compensatie van natuur. Voor grootschalige zonne­parken hebben we nu de grens bereikt. De gemeente moet zelf het voorbeeld geven door op gemeentelijke gebouwen snel zonnepanelen te leggen.

  Geen windmolens rondom de Beekse Bergen

  HOI Werkt verzet zich tegen windmolens rondom de Beekse Bergen. In het voorstel van de regio stonden 8 windmolens ingetekend bij de Beekse Bergen. Op initiatief van HOI Werkt is dit voorstel aangepast. Wij blijven ons verzetten tegen windmolens op deze locatie. Alleen bij de A58 langs de snelweg vinden we windmolens acceptabel.

  De vergroener verdient, de vervuiler betaalt

  Investeren in duurzaamheid moet lonen. Dat geldt voor particulieren én voor bedrijven. Voor de ondernemers in onze gemeente ligt het energieverbruik van bedrij­venterreinen drie keer zo hoog dan het energiegebruik van huishoudens. HOI Werkt wil daarom bedrijven sti­muleren sneller energie te besparen. Hierover maken we met de bedrijven afspraken in een Green Deal.

  We zetten inwoners aan tot actie

  Dat doen we met inspirerende acties die direct lonen. Acties als een gratis energiescan, klimaatmakers, tegel eruit, plant erin, korting op regentonnen en isolatiematerialen bleken een succes. Ook willen we inwoners stimuleren hun stenen tuin te vergroenen. Voorlichting over de effecten van het stoken van haard­hout kan bijdragen aan een schone lucht.

  We werken intensief samen met Hilverstroom en de regio

  Hilverstroom zien we als partner van de gemeente om onze klimaatdoelen te bereiken. De klimaatopgave gaat over onze grenzen heen. Daarom werken we in de regio intensief samen om te komen tot een Regionale Energie- en Klimaatstrategie.

  VERDER MET VERNIEUWEN

  Klimaat vraagt om actie. Dat zijn we verplicht aan onze jongeren en toekomstige generaties. Daarom gaan we verder met onze klimaatacties.

  • We geven prioriteit aan het isoleren van woningen en zon op het dak.
  • We treffen een financieringsregeling voor inwoners die zelf te weinig financiële ruimte hebben voor investeringen in duurzaamheid.
  • We leggen zo snel mogelijk zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
  • We stimuleren inwoners tot klimaatmaat-regelen met positieve acties.
  • We werken intensief samen met Hilverstroom en de regio om onze klimaatdoelen te bereiken.
  4 Investeren in leefbaarheid voor elke kern

   

  Onze gemeente bestaat uit zes kernen. Voorzieningen voor de kernen bereik­baar houden betekent investeren. In betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. In woonvormen voor senioren. In scholen, sportvelden, ontmoetingsruimten en leefbaarheid. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en daar gaan we mee verder. Gelukkig bruist het in de kernen van gemeenschapszin en de plannen. HOI Werkt wil helpen deze plannen mogelijk te maken.

  Snel meer betaalbare woningen in de kleine kernen

  Om krimp te voorkomen en leefbaarheid te bevorde­ren is het belangrijk dat we in de kernen bouwen voor starters en jonge gezinnen. Dat moet in hoog tempo. Zo voorkomen we dat jongeren wegtrekken naar ande­re plaatsen. Als jongeren in de kernen blijven wonen, kunnen de scholen en de verenigingen blijven bestaan en blijven de kernen aantrekkelijk om in te wonen. Ook moeten we het mogelijk maken dat ouderen in hun eigen omgeving oud kunnen worden. Dat kan met al­ternatieve woonvormen als hofjes met gemeenschap­pelijke voorzieningen en familiehuizen.

  Basisscholen in de kernen

  Een school vormt het hart van de dorpsgemeenschap. Daar wordt de basis gelegd voor de sociale samen­hang en het verenigingsleven. We hebben de afgelo­pen jaren fors geïnvesteerd in samenwijsscholen in Biest-Houtakker, Hilvarenbeek, Diessen en Esbeek. Nu zijn de scholen in Haghorst en de Doelakkers aan de beurt. Het geld hiervoor hebben we al opgenomen in de begroting.

  Sport blijft bereikbaar en betaalbaar, ook in de kernen

  Sport zorgt voor gezonde en evenwichtige mensen en draagt bij aan een rijk sociaal leven. Veel enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers in onze gemeente onder­steunen de sportverenigingen. Wij vinden het belang­rijk dat sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat betekent dat er ook in de kleine kernen sportvoorzieningen moeten zijn. Sportvelden in de kernen dragen bij aan de leefbaarheid. Verdwijnen de sportvelden, dan verdwijnen ook de verenigingen en daarmee de gemeenschapszin.

  We versterken het dorpshart van elke kern

  Samen met de coöperatie van Haghorst werken we verder aan de plannen voor het Hart van Haghorst. Behalve een nieuwe school betekent dit ook een ontmoetingscentrum. Kansen zien we als HOI Werkt in de Esbeekse plannen om het historische hart van het dorp verkeersveiliger en mooier te maken. Dat geldt ook voor de plannen in Biest-Houtakker en Baarschot om het dorpshart te verfraaien. En voor de plannen in Diessen om de omgeving van de Eenhoorn te verbin­den met een gebied van de Zijthorst tot de Gildewei.

  Hoge Zij autovrij en een autoluw centrum

  De Hoge Zij willen we definitief autovrij. Maar dat kan alleen als we daar een meerderheid voor hebben. Tot nu toe was HOI Werkt de enige partij die voor een defi­nitieve afsluiting is. De centrumvisie voor Hilvarenbeek werken we verder uit. Dat betekent dat we het centrum van Hilvarenbeek op termijn autoluw maken. De auto is dan te gast zodat het centrum veiliger en beter toe­gankelijk is voor fietsers en voetgangers.

  Zwaar landbouwverkeer uit de kernen

  Met elkaar bedachten agrariërs, loonwerkers, natuur­liefhebbers, heemkundigen, gemeente en omwonen-den de afgelopen periode een oplossing voor het zware landbouwverkeer. De omleidingsroute aan de westelijke kant van Hilvarenbeek is uitgewerkt en het budget daarvoor is beschikbaar. Daarna komt de oostkant aan de beurt. Als HOI Werkt zijn we voorstan­der van deze manier van werken. Samen zoeken naar oplossingen en uitgaan van het gezamenlijk belang in plaats van het eigenbelang voorop te stellen.

  Goed begaanbare stoepen voor rollators en kinderwagens

  Veel trottoirs, voetpaden en fietspaden zijn voor mensen met een rollator, kinderwagen of scootmobiel niet goed begaanbaar. Stoepen lopen schuin af en boomwortels die onder de paden groeien zorgen voor obstakels. Wij vinden dat het onderhoud van slecht begaanbare trottoirs, fiets- en wandelpaden versneld moet worden aangepakt. Als het nodig is maken we hiervoor extra budget vrij.

  Een energie-opwekkend geluidsscherm langs de N269

  Al jaren is er sprake van geluidsoverlast in de Doelak­kers en Molenakkers door autoverkeer op de N269. De weg is van de provincie. De kosten van de geluidswal kunnen we terugverdienen met energie-opwekkende schermen. We spannen ons in om het geluidsscherm bij de provincie voor elkaar te krijgen.

  We ondersteunen de plannen voor het 6-kernenvervoer

  Een flexibele en lokaal aangestuurde vervoersdienst houdt de kernen bereikbaar en de inwoners mobiel. Een aantal inwoners is deze plannen aan het uitwer­ken. HOI Werkt staat positief tegenover deze plannen en vraagt de gemeente en provincie hieraan mee te werken.

  VERDER MET VERNIEUWEN

  Samen met de dorpscoöperaties en de verenigingen in de kernen werken we verder aan de leefbaarheid van elke kern. De dorpscoöperaties en vrijwilligers bedenken plannen en de gemeente ondersteunt ze bij de uitwerking. Samen zijn we sterker.

  • We maken de Hoge Zij eindelijk echt autovrij zodat kinderen daar veilig kunnen oversteken.
  • We bouwen een nieuwe school in Haghorst en de Doelakkers.
  • Sporten blijft bereikbaar en betaalbaar in alle kernen
  • We zorgen voor veilige en goed begaanbare stoepen.We dringen de geluidsoverlast van de N269 terug met een energie-opwekkend geluidscherm.
  • We werken met alle belangengroepen verder aan oplossingen voor de overlast van het landbouwverkeer.

   

  5 Ontmoeting brengt verbinding

  Waar mensen samenwerken, in gesprek gaan, of zich juist ontspannen ontstaan de mooiste verbindingen. Daarom vindt HOI Werkt ontmoetings­plaatsen in de kernen belangrijk. Zoals Ome Toon, Schuttershof, Hercules, Elckerlyc, The Box en straks het nieuwe ontmoetingscentrum in Haghorst. Daar hebben we in geïnvesteerd en daar blijven we ook in de toekomst in investeren.

  Investeren in cultuur loont

  Kinderen die veel lezen en muziek maken presteren aantoonbaar beter op school. Daarom vindt HOI Werkt een bibliotheek en cultuuronderwijs in een dorp belangrijk. In onze gemeente leidt dit tot prachtige musicals en theatervoorstellingen, bandjes, orkesten en koren, toonaangevende festivals en evenementen. Sinds de teloorgang van de muziekschool zijn er zo’n 200 minder kinderen die muziek maken. Deze terug­gang willen we keren.

  Een impuls voor het cultuuronderwijs

  De komende vier jaar willen we het muziek- en cultuur­onderwijs weer een stevige impuls geven. Door als gemeente te investeren in cultuur krijg je een rijk en bloeiend verenigingsleven. Dan krijg je een dorp waar altijd iets te doen is. Een dorp waar mensen graag in willen wonen. Een dorp dat aantrekkelijk is voor toe­risten. Daarom subsidiëren we nieuwe initiatieven en bijzondere prestaties. Dat verdient zich vanzelf terug.

  Cultuur inzetten om je beleidsdoelen te bereiken

  Waarom is cultuur zo belangrijk in onze samenleving? Cultuur vermaakt, ontroert, prikkelt, verrast, zet ons aan het denken en brengt ons samen. Daarom is cultuur bij uitstek de manier om je ergens bewust van te maken. Zoals gebeurde in de indrukwekkende voor­stelling Huidhonger van Koen Ketelaars. De voorstel­ling verbeeldde hoe het is om als kind mishandeld te zijn. En hoe je de signalen kunt herkennen. Zo werkte de gemeente met de Regionale Taskforce Kindermis­handeling aan de bewustwording van kindermishan­deling bij onze inwoners en beroepskrachten. HOI Werkt wil cultuur vaker inzetten voor bewustwording en beleid.

  Ontmoetingscentra als belangrijke cultuurdragers

  Elckerlyc in Hilvarenbeek, Hercules in Diessen, Ome Toon in Biest-Houtakker en Schuttershof in Esbeek zien wij als cultuurdragers die de leefbaarheid van de kernen versterken. Daarom zetten we ons ervoor in dat ook het Hart van Haghorst een ontmoetings­centrum krijgt. Hercules heeft een belangrijke rol in de Diessense samenleving. Daarom is belangrijk dat Hercules klaar is voor de toekomst. Daarover gaan we in gesprek. Dat geldt ook voor The Box. Samen met de jongeren die The Box bezoeken, willen we bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat The Box een bruisen­de en drukbezochte ontmoetingsplek is voor jongeren.

  Een hondenspeelweide als ontmoetings­plaats voor mens en dier

  In onze gemeente is geen hondenspeelwei waar honden even lekker kunnen rennen. En in het bui­tengebied mogen honden niet los lopen. Wij hebben gemerkt dat veel hondeneigenaren graag een plek willen waar ze hun hond kunnen uitlaten. Het is ook een laagdrempelige manier om andere mensen te ont­moeten. Daarom wil HOI Werkt een hondenspeelwei in onze gemeente mogelijk maken.

  VERDER MET VERNIEUWEN

  Waar mensen samenkomen ontstaan ideeën, plannen en inspiratie. Daarom wil HOI Werkt blijven investeren in ontmoetingsplaatsen in onze kernen. Want samen werken, samen sporten, samen spelen brengt mensen tot elkaar.

  • We willen een stevige impuls voor het cultuuronderwijs als basis voor een rijk en bloeiend verenigingsleven.
  • We zetten cultuur in om beleidsdoelen te bereiken.
  • We maken een ontmoetingscentrum mogelijk in Hart van Haghorst.
  • We zorgen dat Hercules en The Box klaar zijn voor de toekomst.
  • We zorgen voor een hondenspeelwei als ontmoetingsplaats voor mens en dier.
  6 Omkijken naar elkaar

  HOI Werkt vindt het belangrijk dat mensen gezond zijn en zich goed voelen. Bij gezondheid denken we niet alleen aan lichamelijke gezondheid, maar ook aan het vermogen van mensen zich aan te passen en zelf regie te nemen. Dat gevoel is heel bepalend voor het welzijn. Wanneer onze inwoners zich goed voelen, nemen ze makkelijker deel aan de samenleving, zijn ze optimistischer en minder terughoudend. Dát willen wij bereiken: iedereen doet ertoe en iedereen mag meedoen.

  We blijven investeren in positief jeugdbeleid

  Het uitganspunt van positief jeugdbeleid is dat we uitgaan van kansen en talenten van jongeren. Dat doen we op verschillende manieren. Door jongeren te stimuleren mee te doen in de samenleving. In clubs en verenigingen met activiteiten als sport, muziek en theater. Door jongeren invloed te geven op beleid dat gericht is op hun omgeving en activiteiten. En door professionele jongerenwerkers in te zetten zodat jongeren op een makkelijke en laagdrempelige manier hulp kunnen vragen. De jongerenwerkers signaleren, roepen op tijd hulp in en kunnen daarmee een lang­durig en kostbaar hulptraject voorkomen. Zo verdient positief jeugdbeleid zichzelf terug.

  We stimuleren gezond leven

  Door gezond te leven verklein je de kans om ziek te worden. Ook helpt gezond leven je langer fit te blijven. Als gemeente kunnen we gezond leven stimuleren door voorlichting te geven over gezonde voeding en door bewegen te stimuleren. Ook blijven we inwoners voorlichten over effecten van roken, alcohol en drugs op de gezondheid. Met acties maken we de inwoners hiervan bewust en proberen we het gebruik van deze middelen terug te dringen.

  HOI Werkt wil armoede aanpakken

  Ook in onze rijke gemeente wonen mensen in armoe­de. Meer dan 100 kinderen groeien in armoede op. HOI Werkt wil de armoede aanpakken en verzachten. We werken daarbij samen met de Quiet en stichting Leergeld. Zodat ook arme mensen kunnen meedoen in onze gemeente.

  Snel handelen bij schuldhulp

  HOI Werkt wil snel hulp bieden aan mensen die finan­cieel in de problemen zitten of die langdurig afhan­kelijk zijn van een minimuminkomen. Wachttijden bij uitkeringen, onvoldoende maatwerk en ingewikkelde formulieren moeten verdwijnen. In de plaats hiervan moet de gemeente zorgen voor persoonlijk contact en snel handelen bij schuldhulp.

  Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning

  Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning voor de eigen inwoners. Dat ging gepaard met een flinke bezuini­ging van het Rijk waardoor forse tekorten ontstonden, ook in Hilvarenbeek. Gelukkig slagen we er in onze gemeente nog steeds in de zorg en ondersteuning te bieden die mensen nodig hebben. Voor nieuw beleid willen we de inwoners zelf vragen hoe we de zorg en ondersteuning samen kunnen verbeteren.

  Zorggeld naar de zorg

  Geld dat gemeentes beschikbaar stellen voor jeugd­zorg en Wmo moet zoveel mogelijk terechtkomen bij de mensen die het nodig hebben en niet in de zakken van zorgaanbieders verdwijnen. Daarom wil HOI Werkt de winst van zorgaanbieders maximaliseren. Meer transparantie bij de inkoop van zorg is nodig om de controlerende rol van de gemeenteraden goed te kun­nen uitvoeren.

  Kleinschalige zorg dicht bij de mensen

  Dorpsondersteuners en zorgcoöperaties spelen een belangrijke rol bij het signaleren en aanbieden van zorg. Dorpsondersteuners zien wat er in onze ge­meente speelt. Zij kunnen mensen samenbrengen en tot nieuwe oplossingen komen die bij onze inwoners passen. Ook buurtondersteuners, zorgaanbieders en mantelzorgers willen we hierbij betrekken. Zodat we samen kunnen onderzoeken hoe we de tekorten aan thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen kunnen oplossen. Zodat inwoners de zorg en onder­steuning krijgen als ze die nodig hebben.

  Ondersteuning voor dorpsondersteuners, mantelzorgers en vrijwilligers

  De dorpsondersteuners in de kernen zijn oog en oor van de kleine kern. Ze zoeken naar oplossingen en zet­ten hulp in als dat nodig is. Dat kan via mantelzorgers, vrijwilligers of professionele zorg. HOI Werkt vindt dat we de dorpsondersteuners moeten blijven onder­steunen. Ook willen we mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en opleiden als ze daar behoefte aan hebben.

  Oog voor zwakkeren in onze samenleving

  Als gemeente hebben we oog voor onze meest kwets­bare inwoners, bijvoorbeeld mensen met dementie of psychische of verstandelijke beperkingen. Ook zij moeten zich goed kunnen voelen, zodat ze mee kun­nen doen in onze maatschappij. De dementievriende­lijke gemeente moet ervoor zorgen dat mensen veilig en gezond oud kunnen worden in onze gemeente.

  Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg

  Het is belangrijk dat inwoners dicht bij huis de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Maar als dat niet gaat omdat er specialistische onder­steuning nodig is, moeten we snel kunnen schakelen naar de beste oplossing. Dan is het belangrijk dat we als gemeente goed samen werken met onze buurge­meenten.

  Kinderen groeien op in een prettige en

  veilige omgeving

  Kinderen moeten kunnen opgroeien in een prettige, veilige omgeving, met fijne scholen en genoeg ruimte om te kunnen spelen. De samenwijsscholen in ons dorp zijn daarin heel belangrijk. In bijna alle kernen werken ondersteuning en onderwijs nu intensief samen. Dat biedt een goede basis voor een goede start van onze kinderen: het maakt het mogelijk om op tijd te signaleren en samen met kind, ouders en professio­nals tot oplossingen te komen.

  Vluchtelingen die hier blijven vangen we ruimhartig op

  Mensen die voor hun veiligheid moeten vluchten uit hun eigen land vangen we ruimhartig op. Daarbij moet de gemeente er samen met vrijwilligers voor zorgen dat deze mensen snel onderdeel zijn van onze samen­leving, de taal leren en werk vinden dat bij hen past.

  VERDER MET VERNIEUWEN

  HOI Werkt blijft zich inzetten voor positief jeugdbeleid, voor ouderen die zorg nodig hebben en voor mensen die het in hun leven wat minder hebben getroffen.

  • We blijven investeren in positief jeugdbeleid en jongerenwerk.
  • We zijn er voor zwakkeren in de samenleving.
  • We zetten in op kleinschalige zorg dicht bij de mensen.
  • We pakken armoede aan en helpen mensen bij schulden.
  • Statushouders die hier komen wonen vangen we ruimhartig op en begeleiden we naar werk.
  7 Een bedrijvige gemeente

  HOI Werkt is ervan overtuigd dat consequent kiezen voor een toeristische en recreatieve gemeente de werkgelegenheid stimuleert en de leefbaarheid vergroot. Daarom blijven we ook culturele initiatieven en evenementen stimuleren. Gemeentes met een herkenbare historie, hebben een grote aan­trekkingskracht op toeristen. HOI Werkt is dan ook zuinig op ons cultureel erfgoed. Culturele en cultuurhistorische waarden willen we verbinden aan vooruitstrevende ontwikkelingen. Kleinschalige en duurzame initiatieven van ondernemers sluiten goed aan op de plattelandsontwikkeling zoals HOI Werkt die ziet.

  Toeristische en recreatieve mogelijkheden nog beter benutten en stimuleren

  Onze gemeente heeft geweldige toeristische en recre­atieve mogelijkheden. Dat komt door onze gunstige ligging, onze fraaie natuur en bekende toeristische attracties. Maar zeker komt dit ook door de dynamiek van onze inwoners, verenigingen en ondernemers. HOI Werkt ziet toerisme en recreatie als belangrijke dragers van onze lokale economie. En vaak ook als alternatief voor agrarische bedrijven. Daarom willen wij toeristisch-recreatieve initiatieven ondersteunen. Wel vinden we dat er meer duidelijkheid moet komen over het gewenste aantal en de maximale omvang van de nieuwe initiatieven.

  We koppelen het beleid voor toerisme, recreatie, erfgoed en cultuur

  De wandelroute Andreas Schotel in Esbeek is het perfecte voorbeeld waar natuur, cultuur en recrea­tie bij elkaar komen. Onze gemeente met haar rijke geschiedenis, prachtige natuur en de talrijke culturele initiatieven biedt nog veel meer van deze geweldige mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan kunstwandel­routes en de lokale festivals. Daarom vindt HOI Werkt dat er een koppeling moet komen tussen beleid voor erfgoed, cultuur, en toerisme en recreatie.

  Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agra­rische bebouwingen

  In de afgelopen periode hebben we het beleid Vitaal Beeks Buiten vastgesteld. Dat is nodig omdat door de ont­wikkelingen in de agrarische sector steeds meer gebouwen op het platteland leeg komen staan. Dit beleid gaan we verder ontwikkelen en stimu­leren. HOI Werkt vindt dat de gemeente samen met alle be­langengroepen actief op zoek moet gaan naar alternatieven die passen in het buitengebied.

  De mogelijkheden van plattelands ondernemingen beter benutten

  De provinciale verordening Ruimte geeft de gemeenten de mogelijkheid om in het landelijk gebied bedrijven toe te staan die niet alleen agrarisch zijn. Ook het bestemmingsplan Buitengebied maakt dit mogelijk. Voorwaarde is dat de activiteiten van deze bedrijven bijdragen aan de instandhouding en beleving van de kwaliteit van het gebied. Dan zien wij mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwingen. HOI werkt vindt dat de gemeente deze mogelijkheden actief onder de aandacht moet brengen en waar mogelijk het gebruik daarvan moet stimuleren.

  Meer mogelijkheden voor startende zzp’ers en kleinschalige bedrijven

  In de afgelopen periode hebben we uitbreidingen van het bedrijventerrein mogelijk gemaakt in Slib­broek-Noord en Mierbeek-Noord. HOI Werkt gelooft niet in verdere verstening van ons buitengebied en opoffering van groene ruimtes voor bedrijventerreinen. Dat past niet met onze ambities voor duurzaamheid en toerisme. Bedrijven met een zware milieucatego­rie willen we niet dicht bij de kernen. Wel willen we startende zzp’ers en kleinschalige bedrijven moge­lijkheden bieden. Daarvoor benutten we de bestaan­de bedrijventerreinen zo goed mogelijk. En zoeken we voor kleinschalige initiatieven die passen in het buitengebied, naar mogelijkheden op de vrijkomende agrarische bedrijven.

  Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten

  Als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten nemen we onze verantwoordelijkheid. HOI Werkt wil onder voorwaarden locaties voor arbeidsmigranten toestaan. We hanteren daarbij een maximum van 50 bewoners per locatie. Ook stellen we als voorwaarde dat arbeidsmigranten op een menswaardige manier kunnen wonen.

  Meer ruimte voor maatwerk om mensen aan het werk te helpen

  Iedereen wil ertoe doen. HOI Werkt gaat ervan uit dat mensen gelukkiger worden als ze hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Voor de meeste inwo­ners is dat een (betaalde) baan waar je met plezier naar toe gaat. Voor sommigen is dat lastiger. Dan moet de gemeente een handje helpen. HOI Werkt wil dat de gemeente denkt in mogelijkheden en kansen. Talenten en kwaliteiten moeten het uitgangspunt zijn om men­sen aan het werk te helpen. Voor sommige inwoners is betaald werk mogelijk een stap te ver. Deze mensen kunnen op andere manieren van waarde zijn, bijvoor­beeld als vrijwilliger of maatje voor een oudere.

  Samenwerken met bedrijven om mensen aan het werk te helpen

  Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog steeds mensen die moeilijk aan het werk komen. Zoals jongeren die hun opleiding niet hebben afgemaakt. En 50-plussers die nog steeds moeilijk een baan vinden. En dat terwijl bedrijven schreeuwen om vakmensen. In onze gemeente zijn er mooie voorbeelden van bedrijven die jongeren ‘met een rugzakje’ aan het werk helpen en opleiden. Zonder ingewikkelde regels, maar met ondersteuning en hulp waar het nodig is. Als gemeente moeten we meer samenwerken met deze bedrijven en leren van deze ervaringen.

  VERDER MET VERNIEUWEN

  HOI Werkt blijft inzetten op een toeristische-recreatie gemeente met als kernwaarden natuur, groene ruimtes, erfgoed en cultuur. Ook bieden we ruimte voor ondernemerschap en nieuwe initiatieven die passen bij de grootte van onze gemeente.

  • We bieden mogelijkheden voor de vestiging van kleinschalige, duurzame en arbeidsintensieve bedrijven.
  • We benutten de kernwaarden van onze kernen door beleid voor toerisme, recreatie, erfgoed en cultuur te koppelen.
  • We brengen de mogelijkheden van plattelandsondernemingen actief onder de aandacht.
  • We willen meer ruimte voor maatwerk om mensen aan het werk te helpen en zoeken daarbij de samenwerking met de bedrijven.
  8 De nieuwe positieve politiek van HOI Werkt

  Onze samenleving verandert. We vragen als overheid steeds meer van onze inwoners. Dan is het niet meer dan logisch dat ook de politiek verandert. En dat we onze inwoners eerder, meer en beter bij de besluiten betrekken. HOI Werkt wil verder met positieve politiek. Waar je met respect voor elkaar van mening mag verschillen. Waar samenwerking met inwoners het uitgangs­punt is. En waar een nieuwe generatie volop kansen krijgt mee te doen.

  Een gemeenteraad voor alle inwoners

  HOI Werkt kiest altijd voor samenwerking. Samen met onze inwoners willen we werken aan oplossingen. En ook binnen de gemeenteraad zoeken we de samenwer­king op. In een raadsbrede samenwerking, binnen een coalitie of met de oppositie. Met respect voor elkaars mening zoeken we naar wat ons bindt in plaats van wat ons verdeelt. Zo krijgen we een gemeenteraad die er is voor álle inwoners. Een raad die ook oog heeft voor de rijkdom van verschillen. Een raad die er ook is voor mensen die wat minder dicht bij het vuur zitten. Kortom, niet een raad van zij en wij, maar een raad van en voor ons allemaal.

  Onafhankelijke en deskundige wethouders

  Mag het een wethouder uit onze eigen gemeente zijn? Graag zelfs. Maar kwaliteit en betrokkenheid staan altijd voorop. De wethouders in Hilvarenbeek zijn politiek onafhankelijk. Ze zitten in het college voor alle partijen en inwoners. Het college voert de opdrachten uit van de gemeenteraad. HOI Werkt vindt het niet vol­doende dat iemand wethouder wíl worden, wij vinden dat iemand het ook moet kunnen. Anders dan bij de meeste partijen moeten wethouders van HOI Werkt solliciteren en aantonen dat ze de kwaliteiten hebben om een gemeente te besturen.

  De gemeente is partner in samenwerking

  Mensen blijken steeds meer behoefte te hebben aan ruimte voor eigen regie, eigen kracht en zelfsturing. Maar ook aan verbondenheid, veiligheid, warmte en eigenwaarde. Tegen die achtergrond zien we op veel plaatsen initiatieven ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn coöperaties in de kernen, Hilverstroom, groen­onderhoud in beheer bij buurten, samen bouwen. HOI werkt vindt dat de gemeente dit soort initiatieven moet stimuleren en ondersteunen. Daarbij moet de gemeente zich opstellen als partner in plaats van als regisseur.

  We stellen een jongerenraad in voor jongeren van 12 tot 18

  De gemeenteraad neemt de komende tijd belangrijke besluiten. Over duurzaamheid, over bouwen en over de omgeving. Deze besluiten hebben gevolgen voor de toekomst van jongeren. Daarom vinden we dat jonge­ren een grotere stem moeten hebben bij belangrijke besluiten en beleid voor de toekomst. Op initiatief van HOI Werkt hebben we in 2014 een kinderraad ingesteld voor kinderen die op de basisschool zitten. HOI Werkt wil ook een jongerenraad voor jongeren van 12 tot 18.

  We verbeteren de dienstverlening van de gemeente

  Nog steeds gebeurt het dat inwoners geen antwoord krijgen op hun vragen, te lang moeten wachten op een antwoord of onvolledige informatie krijgen. Dat kan en moet beter. Als HOI Werkt willen we werken aan een verdere verbetering van de dienstverlening. We willen af van de bureaucratie en onnodige procedures. Van ambtenaren en bestuur verwachten we dat ze praten en schrijven in heldere taal. We werken digitaal maar bieden andere mogelijkheden voor inwoners zonder computer of smartphone.

  Regionale samenwerking bouwen we verder uit

  Al een aantal jaren werken we intensief samen met Goirle en Oisterwijk. En ook zitten we met onze gemeente in een aantal regionale samenwerkingsver­banden. Hierdoor kunnen we efficiënter werken en geld besparen. Ook levert het inkoopvoordelen op. HOI Werkt wil de samenwerking graag verder uitbouwen. De samenwerking moet volgens HOI Werkt kleinscha­lig, overzichtelijk en efficiënt zijn.

  We blijven een zelfstandige gemeente

  Ook als kleine gemeente kunnen we onze taken aan, vooral omdat we in onze gemeente betrokken en actie­ve inwoners hebben. Daarom wil HOI Werkt dat we een zelfstandige gemeente blijven. Onze financiële situatie houdt door de bezuinigingen van het Rijk niet over, maar is in vergelijking met veel grotere gemeentes niet slecht. Van de accountant kregen we dan ook een 8 voor de financiën. Die lijn zetten we door. Dat betekent dat we zuinig zijn maar wel met ambities.

  VERDER MET VERNIEUWEN

  HOI Werkt wil verder met nieuwe en positieve politiek. Politiek waar samenwerking het uitgangspunt is. Waar we de tegenstellingen verkleinen in plaats van vergro­ten. En waar een nieuwe generatie kansen krijgt.

  • De gemeenteraad is er voor álle inwoners.
  • We benoemen deskundige en onafhankelijke wethouders. We laten kandidaten voor de functie solliciteren.
  • De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners en stelt zich daarbij op als partner.
  • We stellen een jongerenraad in voor jongeren van 12 tot 18.
  • We verbeteren de dienstverlening van de gemeente.
  • We blijven als gemeente zelfstandig en bouwen de regionale samenwerking verder uit.